TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Destek Noktası

STGM Destek Noktası Hangi Konularda Size Destek Verebilir?

• AB Fonları ve STÖ'ler için açılan diğer fonlar
• Proje başvurusunda karşılaştığınız teknik sorunlar
• Hibe alan STÖ’lerin karşılaştıkları mali ve teknik sorunlar
• AB ile ilgili merak ettikleriniz
• Ortaklık kurma (Ülke içinde veya bölgesel düzeyde)
• Hukuki sorular ve idari düzenlemeler
• Dernek ve vakıf mevzuatı
• Görünürlük ve iletişim

Referanslar ve Kaynaklar
1- Proje Geliştirirme
2- Fon ve Kaynak Geliştirme
3- AB Destekleri İçin Kılavuz Dokümanlar
4- Stratejik Planlama
5- Örgüt Yönetimi
6- Gönüllülerle İşbirliği
7- Hukuki Dokümanlar
8- Görünürlük ve İletişim
9- Ortaklık Kurmak İçin Araçlar
10- Proje Yürüten Sivil Toplum Örgütleri için Kontrol Listesi ve Yardımcı Dokümanlar
11- STGM Hukuk Hattı: Bugüne kadar sorulan tüm sorular - Hukuk Hattı Arama Motoru
12- Dernekler Mevzuatı Eğitimi Ders Notları
13- Mantıksal Çerçeve Matrisi Tablosu (LogFrame) Bilgi Notu

Nasıl Başvurulur?

Destek Noktası'ndan destek almak, sorularınızı iletmek amacıyla bize desteknoktasi@stgm.org.tr adresinden mail yoluyla ya da (312) 442 42 62/Dahili:134 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Destek Noktası Çalışma İlkeleri:

• Destek Noktası Türkiye’de her alanda çalışan STÖ ve sivil girişimlere hizmet vermeyi hedefler.
• Başvuru sahiplerine geri dönüş süresi prensip olarak 2 iş günüdür. Farklı uzmanlık gereken sorularda yanıtlar için geri dönüş süresi en çok 7 iş günüdür.
• Destek Noktası tüm sivil toplum örgütlerine eşit mesafe ilkesiyle çalışır, sadece aciliyetin söz konusu olduğu durumlarda sorular arasında önceliklendirme yapılabilir.
• Destek Noktası gizlilik ilkesiyle çalışır; Destek Noktası'na ilettiğiniz sorular başka kurum ve kişilerle paylaşılmaz. Gerekli durumlarda sıkça sorulan sorular kapsamında anonim olarak kullanılır.
• Destek Noktası rekabet etmezlik ilkesiyle çalışır, çıkar çatışmasının ortaya çıktığı durumlarda danışan konu hakkında bilgilendirilir ve Destek Noktası rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla gerekli önlemleri alır.
• Destek Noktası destekleri STGM uzmanlıkları ile sınırlıdır ve tavsiye niteliğindedir. Hiç bir koşulda bağlayıcılığı yoktur.
• Destek Noktası'nın sorularınıza cevap verirken baz aldığı kriter ve ilkeler ise STGM’nin kurucu ilke ve değerleridir. İlkeleri incelemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Anketimize katılın:

Derneğiniz en çok hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyuyor:

https://tr.surveymonkey.com/s/TDCQBHW 

STGM Destek Noktası Veri Güvenliği / Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatıcı Bilgi

Güncelleme Tarihi 11.06.2020
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
 
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Destek Noktası, bu başvurunuzla paylaşmış olduğunuz kişisel veriyi KVKK’ya uygun olarak işleyerek, muhafaza etmektedir.  Bu veriler, sizinle iletişim kurmak, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek amacıyla kullanılacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Bununla birlikte Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahiplerinin aşağıdaki haklara sahip olduğunu hatırlatırız:
 
  1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için bilgi@stgm.org.tr adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. 
 
Yine Arzu ettiğiniz takdirde, bilgi@stgm.org.tr adresine bildirerek kişisel verilerinizin veritabanımızdan silinmesini talep edebilirsiniz.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.