Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

STÖ'ler Projelerini Anlatıyor: Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği

Güncelleme Tarihi 20.03.2015

STGM tarafından yürütülen “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II” hibe programında yer alan sivil toplum örgütlerine hayata geçirdikleri projelerini sorduk. Dördüncü konuğumuz Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği.

Örgütünüzle ilgili bize kısaca bilgi verir misiniz? Ne zaman kuruldunuz, amaçlarınız ve yürüttüğünüz faaliyetleriniz neler?

Dernek 1996 yılında “Adana Sokak Çocukları Derneği” adıyla kurulmuş, 2009 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda adı “Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği” olarak değiştirilmiştir. Ad değişikliği ile derneğin amaç ve hedefleri değişmemiş, ancak hedef kitlesi ve faaliyetleri genişletilmiştir.

Derneğimizin hedef kitlesi,  öncelikle sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklar olmak üzere dezavantajlı konumda yaşayan tüm çocuklar ve gençlerdir.

Derneğimizin amaçları, hedef kitlesi olançocuk ve gençlerin a) sorunları ve hakları konusunda toplumda farkındalık yaratmak, haklarını öğrenebilmeleri, savunabilmeleri ve kullanabilmeleri için destek olmak; eğitimine ve sosyal/kültürel gelişimlerine yardımcı olmak, aileleriyle ilişkiye geçerek birlikte çözümler üretmek, b) Kentimize göçle gelen ailelerin çocukları ve ebeveynlerinin kentsel uyumuna destek olmak, risk altındaki çocuklara eğitim desteği vermek, c) Çocuk ihmal ve istismarını, çocuğa karşı her türlü şiddeti önleyici faaliyetlerde bulunmak, d) çocuk ve gençler yararına projeler üreterek yönetici ve karar alıcılara örnek çözümler sunmaktır.

balon1

Hedefi: Tüzüğünde belirtilen amaç doğrultusunda önemli bir toplumsal sorun olan risk altında yaşayan çocuk ve gençlerin sorunlarının çözümüne destek olmak üzere etkin çalışmalar yapmak.

Vizyon ve misyonu: Acıma ve acındırma mantığıyla değil,  nedene yönelik olarak öncelikle sokakta yaşayan/çalışan çocuklar olmak üzere risk altında yaşayan çocuk ve gençlerin sorunlarına yaklaşmak, Akılcı çözüm önerileri üretmek, çeşitli projelerle bu önerileri uygulamaya koymak, Toplumun bu konudaki umutsuzluğunu ve olumsuz önyargılarını kırmak. Bu konuda çalışan diğer kurumlarla işbirliği yapmak.

Dernek faaliyetleri, ı) eğitim, ıı) sağlık, ııı) yaşam için çeşitli gereksinimlerin (gıda, giysi vb) karşılanması, ıv) projeler, v) ailelerle ilişkiler ve mahalle çalışmaları, vı) farkındalık yaratma ve savunuculuk faaliyetleri, vıı) spor-kültür-sanat, vııı) sosyal faaliyetler, ıx) resmi kurumlarla çalışmalar, x) araştırmalar ve durum tesbit çalışmaları olarak sınıflandırılabilir.

DCD-II Hibe Programı kapsamında yürüttüğünüz projede temel olarak neyi hedefliyorsunuz? 

Proje başlığı: Çocuk Hakları ve Demokrasi Atölyeleri

Hedef Kitle: 15 çocuk (faaliyetlere katılacak), 15 STÖ (ağa ve faaliyetlere katılacak)

Süre: 9 ay

Projede temel olarak çocuk sorunlarına toplumun duyarlığını artırabilmek için sivil toplum örgütleri arasında etkin bir işbirliği  oluşturulması hedeflenmiştir. Çocuk haklarının uygulanması tüm Türkiye’de olduğu gibi bölgemizde de sorunludur. Çocuğa yönelik şiddet ve çocuk işçiliği çözüm bekleyen sorunlarımızdır. Bu sorunlardan yola çıkılarak ve bölgenin ihtiyaçları da göz önüne alınarak çocuk hakları alanında bir STÖ ağı oluşturmayı ve bu ağ üyelerinin aktif katılımıyla çocuklarla atölye çalışmaları yaparak bölgede çocuk hakları ve demokrasi bilincini artırmayı, karar alma mekanizmalarına bireylerin aktif katılımlarını sağlamayı hedefledik.

balon2

Proje Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği ve Çukurova Genç İşadamları Derneği ortaklığıyla ve Adana Barosu ile Adana Ticaret Odası’nın iştirakçi olarak destekleriyle 15.09.2014 tarihinde başlamış ve 14.06.2015 tarihinde sona erdirilecektir.

Bugüne kadar yapılan faaliyetler:

Çocuk hakları ve çocuklar için demokrasi ortak paydasında bir STÖ ağı oluşturuldu. “Çocuk Hakları ve Demokrasi ağı” olarak isimlendirilen ağa 64 STÖ ve aktivist katıldı. Bu sayı proje başvuru formunda öngördüğümüzden (15) daha fazlaydı,

Eğitici ve yetişkin eğitimleri yapıldı: Ağa yazılan mesajlarla duyuruları yapılan eğitimlere en az 15 STÖ temsilcisi katıldı, bazı eğitimlerde sayı daha fazla oldu. Bu eğitimlerde aşağıdaki başlıklardaki konular çoğunlukla interaktif biçimde işlendi:

İnsan hakları, çocuk hakları, demokrasi, sivil katılım, oyunlarla demokrasi eğitimi, savunuculuk ve politikaları etkileme, çocuklarla çalışma, engellilerle çalışma, STÖ’lerde kapasite geliştirme.

Eğitimler proje ortağı olan Çukurova Genç İşadamları Derneği binasında toplantı salonunda yapıldı. STÖ temsilcileri etkinliğe düzenli olarak ve isteyerek katıldılar. Bu etkinlikten sonraki atölye çalışmalarında da gönüllü olarak çocuklarımızla birlikte oldular ve bundan çok memnun olduklarını her fırsatta dile getirmekteler.

15 Aralık 2014 tarihinde çocuklarla atölye çalışmaları başladı. Çalışmalar bugüne dek iki ana mekanda yapıldı: Proje iştirakçisi Adana Barosunun desteğiyle Adana Hukukçular Derneği ve  Uçan Balon Spor Tesisleri. Tanışma oyunlarıyla başlayan atölye çalışmalarında çocuk hakları ve çocuklar için demokrasi konuları sunumlar, oyunlar, resimler, hikayelerle işlenmektedir. Atölye çalışmalarının bundan sonraki kısmında drama ile çocuk hakları ve proje önerisinde öngörülen diğer konuların işlenmesine devam edilecektir. Çocuklar ayrıca Uçan Balon spor tesislerinde spor eğitmeninin yönlendiriciliğinde spor ve özellikle tenis çalışmalarına devam ettiler.  Projede ayrıca engellilerle kaynaşma faaliyetleri önerilmişti. Bu kapsamda iki özel okula ziyaret yapıldı, 24 Şubat salı günü Oğuz Kaan Köksal Görme Engelliler Okulunda bir resitale katılacaklar. Projeye katılan çocuklarla iki kez tiyatroya gidildi.

balon3

Atölye çalışmalarımız sırasında çocuklarımızın çok mutlu olduğunu, etkinliklere keyifle geldiklerini ve katıldıklarını gözlemliyoruz.

Ayrıca Proje tanıtımına yönelik olarak proje tanıtımı için basın toplantısı yapıldı. Proje logosu hazırlandı, broşürler basıldı, dağıtılıyor, Proje bayrakları ve tabelası hazırlandı, web sayfası hazırlanıyor.

Proje süresinin yarısından fazlasını geride bıraktınız. Bu süreçte paylaşmak isteyeceğiniz başka deneyimleriniz, önemli bulduğunuz anlar varsa
belirtebilir misiniz?

Bugüne kadar yaptığımız faaliyetler “iyi ki böyle bir projeyi ürütüyoruz”düşüncesini oluşturdu bizde.Öncelikle STÖ temsilcileri ve gönüllülerle yapılan eğitici eğitimi faaliyetlerinin yerinde bir program olduğunu ve çok yararlı olduğunu gördük. Toplumun çeşitli sorunlarına karşı en duyarlı kesim olduğunu düşündüğümüz STK üyelerinin bile çocuk ve insan hakları konusunda yeterince bilinçli olmadığı, –iyi niyetli de olsa- yanlış düşünce ve davranışları olduğunu hem kendileri hem de bizler fark ettik. Bu konuda daha çok ve etkin çalışmalar yapılması gerektiğine birlikte karar verdik.

Çocuklarla yaptığımız atölye çalışmaları sırasında 18 yıldır aynı hedef kitleyle çalışmamıza rağmen yeni deneyimlerimiz oldu. Çocukların kendilerini ifade etmelerindeki sınırsız çeşitliliği ve zekayı bir kez daha gördük. Öte yandan özellikle farklı amaca ve hedef kitleye hitap eden STK temsilcilerinin çocuklardan ve projeden çok etkilendiği ve deneyim kazandığını söyleyebiliriz.

balon4

Eklemek istedikleriniz...

Bu projenin derneğimiz açısından en önemli çıktılarından birisi faaliyetlerimizi diğer STK temsilcileriyle paylaşmak, birlikte çalışarak benzer duyguları paylaşmak, aynı keyfi almak oldu. Ayrıca biz de diğer derneklerin, özellikle engellilerin sorunlarını daha yakından tanıma fırsatını bulduk. Hazırlanacak projelerde daha fazla ortaklıklar kurmanın önemini tüm kesimlere vurgulayacağız.

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.