Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Projenin Tanıtımı ve Belgeler

Güncelleme Tarihi 30.01.2014

Vatandaşlık Hizmetleri Projesi, STÖ'leri bilgilendirme, danışmanlık ve aktif yardım sağlamaları için cesaretlendirmeyi hedeflemektedir. Bu proje ayrıca sivil toplumun vatandaşların sesi olması ve hükümetlerin hesap verilebilir olması için üstlendikleri rollerin daha da görünür kılınması amaçlarını taşımaktadır. Vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve hukuki danışmanlık hizmetleri yürüten STÖ'lerin kendilerine ulaşan şikâyetler ve delilleri bir araya getirerek hükümeti önemli reformlar üretmeye ve bu reformları uygulamaya koymaya yönelik olarak etkileyebilecekleri düşünülmektedir. Bu projenin hedefi Batı Balkanlar ve Türkiye'de vatandaş danışmanlığı kavramının yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Vatandaşlık Hizmetleri Projesinin kavramsal çerçevesi ve ortaklık stratejisi şu kavramlar etrafında kurulmuştur:

•  Bilgiye Erişim: Herkesin gelirine, sosyal statüsüne, diline ve inancına bakılmaksızın bilgiye erişim için başvuru yapma hakkı vardır ve başvuran herkese saygıyla yaklaşılacaktır. İnsanlar hakları ile ilgili bilgilere mümkün olan en uygun şekliyle ulaşabilmelidir. Eşit erişim, ancak, düşük gelir seviyesi, engellilik, sosyal dışlanma gibi farklı nedenlerle en çok ihtiyaç halinde olan kesimlere de ulaşarak mümkün kılınabilir.

• Danışmanlık: Vatandaşlar ücretsiz, kişisel, bağımsız, gizli, tarafsız ve güvenebilecekleri danışmanlık hizmetleri bulabilmelilerdir. Bu hizmetler açıklayıcı-yol gösterici broşürler şeklinde olabileceği gibi, sorunu ortaya çıkmadan çözmeyi hedefleyen interaktif araçlar şeklinde de olabilir. Çeşitli durumlarda, yüz yüze çözüm geliştirilmesi gerekmektedir. Her durumda yurttaşlar aynı yüksek seviyede hizmet ve ilgiliyi görebilmelidirler.

•  Aktif Yardım: Vatandaşlar güç durumda bırakılmamalı ya da her yardım aradıklarında bütün süreci en başından tekrarlama durumunda kalmamalıdırlar. Ender durumlarda daha uzmanlaşmış hizmet sağlayıcılar ile ortaklaşa bir şekilde konuyu derinlemesine incelemek gerekmektedir. Örneğin kredi, barınma ya da sosyal yardım konularında ya da kamu veya ceza davası açmak için ücretsiz (pro-bono) hukuki destek ya da danışmanlık sağlanması söz konusu olabilmelidir. Birçok vatandaşın sorunlarının birbirleriyle ilişkili farklı konularda olması sebebiyle bir kaynaktan bütün verilerin ve danışmanlığın alınabilmesi yaklaşımının doğru bir yaklaşım olduğuna yönelik bir uzlaşı mevcuttur.  Örneğin barınma, sosyal yardımlar, ücretler veya emeklilik konularında bir yardım merkezinden diğerine gitmek zorunda kalınmadan en azından sorulara ilk cevabın verilmesi gerekmektedir. Özellikle kamu harcamalarının kısıldığı zamanlarda fon veren kuruluşların da yaklaşımı bu şekildedir. Bu kapsamda daha fazla danışma merkezinin bir araya gelerek, ayrıca küçük merkezlerin daha büyük birimler haline gelecek şekilde birleşerek ve hizmet giderleri azaltılarak hizmetlerin daha geniş coğrafik alanları kapsaması hedeflenmektedir.

Vatandaşlara hizmet vermek kendi başına önemli bir çalışma olmakla birlikte sadece hizmet vermekle kalınmamalıdır. Önleyici ve sorun çözmeye yönelik eylemler tekil sorunları çözebilir ancak diğer yandan vatandaş hizmetlerinden yararlanamayanların sorunlarına çözüm üretebilmek için bu deneyimlerin kullanılması hedeflenmektedir. Bu projenin deneyimlerinin analiz edilmesi ile hukuki düzenlemeler ve politika uygulamalarının değişimi için savunuculuk alanında bir temel oluşturulabileceği öngörülmektedir.

Bu proje çerçevesinde iki önemli hazırlık faaliyeti öngörülmüştür:

• Bölgede var olan vatandaş danışma ve ücretsiz hukuki danışmanlık veren örgütlerin araştırmalar ve yüz yüze görüşmeler ile haritalandırılması,

• Batı Balkanlarda ve Türkiye'de uygulanabilir modeller önerecek bir fizibilite araştırması.

Bu çalışmaların ardından STÖ'lere yönelik bir mikro hibe teklif çağrısı yapılmıştır. Seçilen projelerin (her ülkeden 2 tane olmak üzere toplam 10 adet proje desteklenecektir) vatandaşlık hizmetleri kavramının Batı Balkanlar ve Türkiye'de gündeme getirilmesi ve sürdürülebilir vatandaş odaklı hizmetlerin ilk adımlarının yaratılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Desteklenen projeler bir dizi kapasite geliştirme çalışmasından faydalanabileceklerdir. İngiltere, Romanya ve İrlanda'daki destek ve danışmanlık hizmetleri ziyaret edilecek ve AB'deki uzmanları bölgeye getirerek alanda bu hizmetlerin kurulması ve çalıştırılması için kolaylaştırıcılık desteği verilecektir.

Projelerin tamamlanmasından sonra atılacak adımlar, pilot projelerin sonuçları ve etkilerine bağlı olacağı öngörülmektedir.

Bu kapsamda açılmış olan hibe teklif çağrısı sonlandırılmış ve 2 pilot proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

Kazanan Projeler:

- Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Merkezi

- Kapasite Geliştirme Derneği (KAGED)

Türkiye Ulusal Konferansı:

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından 25 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da sivil toplum örgütü temsilcilerinin, AB proje ortaklarından Law Centres Network (LCN) ile proje lideri ECAS (European Citizen Action Service) proje koordinatörünün katılımı ile Türkiye Ulusal Konferansı gerçekleştirilmiştir. Konferans esnasında bilgilendirme, danışmanlık ve aktif destek hizmetleri üzerine Türkiye ve dünyadaki modeller incelenmiş, Türkiye’deki yasal zemin, sorunlar ve çözüm önerileri üzerine tartışmalar yürütülmüştür. 

Proje Belgeleri:

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.