Ekim 2017 - Mart 2019 tarihleri arasında yürütülen Türkiye-Ermenistan seyahat fonu, burs programı ve diyalog programlarının değerlendirileceği çalışmanın amaçları şöyle;

 1. Programın sonuçlarının ve hedeflerinin Sonuç Çerçevesi [Result Framework] ve Değişim Teorisi’nde [Theory of Change] belirlenen kriterlere ulaşma düzeyini değerlendirmek (Bu ve diğer dahili belgeler sadece seçilen adayla paylaşılacaktır);
 2. Programın belirtilen çıktılarına ulaşırken hedeflerini yerine getirmedeki başarısını değerlendirmek;
 3. Programın tüm faaliyetlerinde kaydedilen ilerleme ve bunların sonuçlarına dair bir genel özet sağlamak;
 4. Program faaliyetlerinin Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde normalleşmenin önemi ve faydaları konusunda yarattığı farkındalığı değerlendirmek;
 5. Programın genel etkisini ve Ermenistan ve Türkiye'de sivil topluma ve demokratikleşme süreçlerine olan katkısını değerlendirmek;
 6. Program faaliyetlerinin iki komşu ülke halkı arasında doğrudan temasların artırılması ve her alanda iş birliklerinin teşvik edilmesi noktasındaki katkısını değerlendirmek;
 7. Programdaki faaliyetlerin Ermenistan ve Türkiye’deki çeşitli alanlarda çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar arasındaki bağların oluşturulmasını destekleme bakımından verimliliğini değerlendirmek (para karşılığı alınan değer);
 8. Program kapsamında uygulamaya konan Seyahat Fonu, Burs Programı ve Diyalog Programı’nın (hem çıktı hem de sonuç düzeyindeki) sonuçlarına dair daha ayrıntılı bir değerlendirme sağlamak (katılımcıların seçilme kriterleri Hrant Dink Vakfı ile istişare halinde belirlenmelidir);
 9. Programın iletişim ve görünürlük ile ilgili olan yönlerini değerlendirmek; ileride yürütülecek olan iletişim uygulamaları için iyileştirme tavsiyelerinde bulunmak;
 10. Ermenistan-Türkiye ilişkilerini normalleştirmek üzere ilerideki çalışmalara yönelik olarak program faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artıracak olan eylemler önermek;
 11. Program kapsamında yürütülen faaliyetlerden edinilen dersler ve iyi uygulamalar konusunda çıkarımda bulunmak üzere yardımcı olmak; aynı zamanda, uygulayıcıların dikkatini olası takip çalışmaları, beklenmedik olumlu ve olumsuz sonuçlar ve geçerli ise planlanmamış ek etkiler konularına çekmek.

Değerlendirme, aşağıdakileri içeren farklı bilgi toplama yöntemlerinin bir bileşimini içermelidir:

 • Masa başı araştırma, programın raporlarının, yayınlarının, medya haberlerinin, web sitesinin vs. analiz edilmesi
 • Proje koordinatörleri, programın ortakları, yararlanıcıları ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirmek. İhtiyaca göre, odak gruplar gibi başka araştırma araçları da kullanılabilir.

Hrant Dink Vakfı, Gümrü Gençlik Girişim Merkezi ilgili tüm program belgelerini (yukarıdaki Sonuç Çerçevesi ve Değişim Teorisi dahil), program yararlanıcılarının ve ilgili diğer paydaşların iletişim bilgilerini sağlayacaktır. Gerekirse, Hrant Dink Vakfı (Türkiye, İstanbul'da ve Ermenistan, Yerevan'da) ve Gümrü Gençlik Girişim Merkezi (Ermenistan, Gümrü’de) odak grup görüşmeleri ve/veya mülakatları için gerektiği gibi donatılmış ofis alanı sağlayacaklardır.

Değerlendirme danışmanı ve danışmanlar ekibi, birçok faaliyetin gerçekleştirilmiş olduğu Gümrü, Yerevan ve İstanbul kentlerine seyahat etmelidirler. 

Değerlendirmenin Kullanım Amacı

Değerlendirmenin ana yararlanıcısı Yerevan İngiltere Büyükelçiliği olacaktır. Değerlendirme ile, İngiltere Büyükelçiliği Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecine yönelik ilerideki programlar ve yatırımların yanı sıra, genel olarak Ermenistan-Türkiye girişimlerine dair kılavuzluk sağlanacaktır. İngiltere Büyükelçiliği değerlendirmenin sonuçlarını her iki ülkede bulunan diğer paydaşlar ile paylaşmaya karar verebilir. İngiltere Büyükelçiliği’nin onayına dayalı olarak, raporun genel bulguları kamuoyu ile paylaşılabilir.

Hrant Dink Vakfı ve Gümrü Gençlik Girişim Merkezi, değerlendirmeyi, Ermenistan-Türkiye normalleşme girişimlerini devam ettirmeye yönelik bir kılavuz olarak kullanacaklardır.

Zaman Çizelgesi ve Raporlama Gereklilikleri

Başvurular için Son Tarih: 14 Şubat 2019
Seçim sonucu duyuru tarihi: 20 Şubat 2019

Danışman veya danışmanlar ekibi çalışmalarına 22 Şubat 2019 veya mümkün olan en kısa sürede başlamalıdırlar.

Değerlendirmenin, ana bulgular ve tavsiyelerin yer aldığı nihai değerlendirme raporu Hrant Dink Vakfı’na en geç 22 Mart 2019 tarihinde gönderilmelidir.Çıktılar 

Bu değerlendirmeden beklenen kilit ürün, İngilizce, asgari ölçüde aşağıdaki bölümleri içermesi gereken, genel hatlarıyla ortaya konan konulara dair kapsamlı bir analiz raporudur:

 • Yönetici özeti
 • Giriş
 • Programın kısa açıklaması
 • Değerlendirme metodolojisinin açıklaması
 • Etki, sonuç, çıktılar ve ortaklık stratejisi açılarından durumun analizi
 • İlerideki programlar için rehberlik sağlamak üzere fırsatların analizi
 • İyi uygulamalar ve çıkarılan dersler dahil olmak üzere kilit bulgular
 • Çıkarımlar ve tavsiyeler (değişen siyasi ortam ve ileride bu alandaki her türlü finansmanı eksiksiz olarak gerekçelendirme ihtiyacı hesaba katılarak)
 • Ek belgeler: Çalışma şartnameleri, mülakat yapılan kişiler, gözden geçirilen belgeler vs.
 • Raporun özetlendiği PDF veya PPT formatındaki sunum
 • Bütçe
 • Teklif sahipleri, sunacakları detaylı fiyat teklifi kapsamında, projede yer alacak her bir kişinin ücret paylarını ve gün bazında ne kadar süreyle aktif görev alacaklarını belirtmelidir.

Teklifler, seyahat masrafları ve diğer tüm masraflar için (KDV dahil) eksiksiz bir bütçe planı içermelidir (Ermenistan ve Türkiye arası ve her iki ülkede de yapılacak yurt içi seyahat masrafları, konaklama, yemek ve iletişim). Tüm maliyetler, (eğer değerlendirici bir kuruluşsa) projede görev alan her kişinin yürüttükleri faaliyet üzerinde çalışan her bireyin (eğer değerlendirici bir kuruluşsa) çalıştığı gün sayısını ile belirtecek şekilde anlaşılırtutarlı ve şeffaf olmalıdır.

Hrant Dink Vakfı, yükümlünün/yükümlülerin lojistik harcamalarını karşılayabilmeleri için toplam sözleşme bedelinin %30’unu aşmayacak orandaa kadar bir ön ödeme yapabilir. Vakıf, ödemenin geri kalanını ancak, kapsamlı analiz raporunun nihai olarak onaylanmasından sonra (yorumların nihai ürüne dahil edilmesi süreci dahil) yapacaktır.

Teklif İsteği

Başvuru sahipleri, aşağıdakileri içeren, İngilizce dilinde bir teklif göndermelidir:

 • Başvuru sahibinin veya başvuru ekibinin vasıflarına (ilgili alanlarda değerlendirme yürütme konusundaki deneyimi gösteren özgeçmiş(ler) dahil) dair ayrıntılı açıklama;
 • Taslak iş planı ve metodolojisi. Başvuru sahibi veya başvuru ekibi özellikle seyahatlerin ve mülakatların sıralamasına ve önerilen yaklaşık mülakat sayısına özen göstermelidir; programın odaklanılacak olan yönleri veya faaliyetleri ile ilgili tercihlerini belirtebilirler. Her türlü ek metodolojik husus bir avantaj olacaktır.

Seçim Kriterleri

Hrant Dink Vakfı, Gümrü Gençlik Girişim Merkezi ve Yerevan İngiltere Büyükelçiliği ile istişare halinde, son başvuru tarihine kadar eksiksiz bir teklif gönderen kuruluşlar veya bireyler arasından bir seçim yapacaktır:

Seçim kriterleri aşağıdakileri içerecektir:

 • Teklifin yukarıda belirtilen şartlara uyma derecesi
 • Önerilen metodolojinin kalitesi
 • Başvuru sahibinin veya başvuru sahiplerinden oluşan ekibin, benzeri girişimleri değerlendirme konusundaki geçmiş deneyimleri dahil olmak üzere sahip oldukları vasıflar
 • Önerilen metodolojinin, iş planının fizibilitesi ve risk değerlendirmesi
 • Önerilen eylem planındaki zaman kısıtına ve zaman çizelgesine riayet etme yetisi.

Başvuru Süreci

Başvuru sahiplerinin tekliflerini  zeynepsungur@hrantdink.org adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız.