Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Amaç ve İlkelerimiz

Güncelleme Tarihi 30.05.2010

İlke ve Değerlerimiz…

STGM,

 1. Hiçbir koşulda bir üst birlik konumunda olmaz ve davranmaz,
 2. Hiçbir koşulda STK’ların iç işlerine karışmaz,
 3. Bütün üçüncü şahıslar karşısında tarafsız ve bağımsızdır,
 4. Bütün faaliyetlerinde ve her düzeyde saydamlığı ve hesap verebilirliği esas alır,
 5. Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır,
 6. Her türlü ayrımcılığa karşıdır ve farklılıkları zenginlik olarak algılayıp değerlendirir,
 7. Üretim ve tüketim kalıpları açısından yaşamın bütünlüğüne ve ekosistem değerlerine duyarlıdır,
 8. Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını bir yaşam biçimi olarak benimser,
 9. Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, yaşamın içinde olan bir örgüttür.

Norm ve Standartlarımız…

STGM, çalışma biçimi olarak;

 1. Olabildiğince yatay, ancak donanımlı bir kadro ile hızlı karar alabilmeyi hedefler,
 2. Kendi içinde hesap verebilen ve sürekli çalışan bir mekanizma oluşturur,
 3. Performans değerlendirmesi yapabilme yeteneğine sahiptir,
 4. Bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilen projeleri, anlaşılır karar gerekçeleri ile birlikte kamuoyuna açık tutar, 
 5. Üyelerin uzmanlık ve deneyimlerinden faydalanmayı esas alır, genel kurul dışında en az altı ayda bir istişare toplantıları düzenler,
 6. Kendi içinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin olarak, adil ve güvenilir bir çatışma çözüm mekanizması işletir,
 7. Dönemsel olarak hazırlanan strateji ve eylem planlarını, genel kurul gözetiminde ve yönetim kurulunca yürütür.

Amaçlarımız…

STGM’nin amacı,

 1. Sivil örgütlerin bilgi, ekonomik güç ve cesaret eksikliklerini giderecek çalışmalarla verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olmak,
 2. Sivil toplumun haritasını ve veri tabanını oluşturmak, iletişim ağı kurmak; ulusal STK platformları oluşturma çabalarını desteklemek, STK’lar arasında olumlu/olumsuz bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edecek olanakları sağlamak,
 3. Kitle iletişim araçlarını kullanarak sivil örgütlerin çalışmalarını duyurmak ve lobi faaliyetleri yürütmek; böylece sosyal girişimciliği özendirerek ve toplumsal farkındalığı artırarak, sivil inisiyatifi güçlendirmek,
 4. STK’ların karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmeye, halkla olan diyaloglarını geliştirmeye, kurumsal gelişmelerini ve sürdürülebilirliklerini sağlamaya; ayrıca uluslararası işbirlikleri kurarak deneyim kazanmaları ve bu deneyimi aktarmalarına, birbirleriyle ağ oluşturma ve ağları sürdürebilmelerine ve kurumsal alt yapılarını güçlendirmelerine yönelik olarak; örgütsel, yönetsel, finansal, hukuksal altyapıları ile iletişim ve insan kaynakları kapasitelerini geliştirmek,
 5. Benzer amaçlı uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak, kendi işlevini geliştirmeye hizmet edecek ağlara üye olmak,
 6. STK’lara verilecek desteğin verimli, adil ve ilkelere uygun kullanımı için yöntemler geliştirmektir.

Önceliklerimiz…

İşlevsel öncelikler açısından STGM,

   1. Kendi kurumsal yapısını güçlendirmeye,
   2. Hedef STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi bağlamında ağların desteklenmesine;
   3. örgüt içi demokrasilerin pekişmesine; STK’ların yurtiçi ve yurtdışında kendi aralarında ve devlet/yerel idare gibi diğer alanlarla iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine,
   4. Başarılı bir örnek olma kapasitesi taşıyan ve/veya başarılı bir örneği sürdürülebilir kılma potansiyeli olan girişimleri desteklemeye öncelik verir.

 Kimliksel öncelikler açısından STGM,
      Etnisite, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim; ekonomik durum, siyasal görüş, felsefi eğilim ve dini inanç açısından hiçbir ayrım gözetmez.

Teknik öncelikler açısından STGM,
      Sürdürülebilir ve çarpan etkisi olan; hedeflenen sonucu alabilme, kapasite analizi ile araştırılabilme ve gelişme gereksinimi karşılanabilme niteliğine sahip; yerel bileşeni olan projelere öncelik verir.

Yöntemlerimiz…

STGM,

 1. Bakış açısı, amaç ve ilkelerine uygun; hukuka aykırı olmayan her türlü yöntemi kullanır,
 2. Bakış açısını hayata geçirmek amacıyla, süreklilik arz eden bir yöntemsel tercih olarak, strateji ve taktikler oluşturmayı ve eylem planları yapmayı esas alır,
 3. Projelere ilişkin olarak seyir, sonuç ve etki değerlendirmesinde ölçülebilir göstergeler kullanır,
 4. İhtiyaçların ve uygulama yöntemlerinin belirlenmesinde katılımcı, birlikte karar almayı temel alan plan süreçleri izler.
Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.