TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Amaç ve İlkelerimiz

Güncelleme Tarihi 18.07.2019

İlke ve değerlerinde STGM; 

 • Hiçbir koşulda bir üst birlik konumunda olmaz ve davranmaz
 • Hiçbir koşulda STK’ların iç işlerine karışmaz.
 • Bütün üçüncü şahıslar karşısında tarafsız ve bağımsızdır.
 • Bütün faaliyetlerinde ve her düzeyde saydamlığı ve hesap verebilirliği esas alır.
 • Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdı
 • Her türlü ayrımcılığa karşıdır ve farklılıkları zenginlik olarak algılayıp değerlendirir.
 • Üretim ve tüketim kalıpları açısından yaşamın bütünlüğüne ve ekosistem değerlerine duyarlıdır.
 • Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını bir yaşam biçimi olarak benimser
 • Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, yaşamın içinde olan bir örgüttür.

Çalışma norm ve standartlarında STGM;

 • Olabildiğince yatay, ancak donanımlı bir kadro ile hızlı karar alabilmeyi hedefler
 • Kendi içinde hesap verebilen ve sürekli çalışan bir mekanizma oluşturur
 • Performans değerlendirmesi yapabilme yeteneğine sahiptir
 • Bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilen projeleri, anlaşılır karar gerekçeleri ile birlikte kamuoyuna açık tutar.
 • Üyelerin uzmanlık ve deneyimlerinden faydalanmayı esas alır, genel kurul dışında en az altı ayda bir istişare toplantıları düzenler
 • Kendi içinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin olarak, adil ve güvenilir bir çatışma çözüm mekanizması işletir
 • Dönemsel olarak hazırlanan strateji ve eylem planlarını, genel kurul gözetiminde ve yönetim kurulunca yürütür.

Amaçları açısından STGM; 

 • Sivil örgütlerin bilgi, ekonomik güç ve cesaret eksikliklerini giderecek çalışmalarla verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olmayı hedefler,
 • Sivil toplumun haritasını ve veri tabanını oluşturmak ve iletişim ağı kurmak için çalışma yürütür; ulusal STÖ platformları oluşturma çabalarını destekler, STÖ’ler arasında olumlu/olumsuz bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edecek olanakları sağlamak üzere çalışır. 
 • Kitle iletişim araçlarını kullanarak sivil örgütlerin çalışmalarını duyurarak ve lobi faaliyetleri yürüterek sosyal girişimciliği özendirip, toplumsal farkındalığı artırarak sivil inisiyatifi güçlendirmeyi hedefler. 
 • STÖ’lerin karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmeye, halkla olan diyaloglarını geliştirmeye, kurumsal gelişmelerini ve sürdürülebilirliklerini sağlamaya; ayrıca uluslararası işbirlikleri kurarak deneyim kazanmaları ve bu deneyimi aktarmalarına, birbirleriyle ağ oluşturma ve ağları sürdürebilmelerine ve kurumsal alt yapılarını güçlendirmelerine yönelik olarak; örgütsel, yönetsel, finansal, hukuksal altyapıları ile iletişim ve insan kaynakları kapasitelerini geliştirmeyi hedefler. 
 • Benzer amaçlı uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak, kendi işlevini geliştirmeye hizmet edecek ağlara üye omayı amaçlar.
 • STK’lara verilecek desteğin verimli, adil ve ilkelere uygun kullanımı için yöntemler geliştirir. 

İşlevsel öncelikler açısından STGM,

 • Kendi kurumsal yapısını güçlendirmeye,
 • Hedef STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi bağlamında ağların desteklenmesine,
 • Örgüt içi demokrasilerin pekişmesine; STK’ların yurtiçi ve yurtdışında kendi aralarında ve devlet/yerel idare gibi diğer alanlarla iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine,
 • Başarılı bir örnek olma kapasitesi taşıyan ve/veya başarılı bir örneği sürdürülebilir kılma potansiyeli olan girişimleri desteklemeye öncelik verir.

Kimliksel öncelikler açısından STGM,

 • Etnisite, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim; ekonomik durum, siyasal görüş, felsefi eğilim ve dini inanç açısından hiçbir ayrım gözetmez.

Teknik öncelikler açısından STGM,

 • Sürdürülebilir ve çarpan etkisi olan; hedeflenen sonucu alabilme, kapasite analizi ile araştırılabilme ve gelişme gereksinimi karşılanabilme niteliğine sahip; yerel bileşeni olan projelere öncelik verir.

Yöntemleri açısından STGM

 • Bakış açısı, amaç ve ilkelerine uygun; hukuka aykırı olmayan her türlü yöntemi kullanır
 • Bakış açısını hayata geçirmek amacıyla, süreklilik arz eden bir yöntemsel tercih olarak, strateji ve taktikler oluşturmayı ve eylem planları yapmayı esas alır
 • Projelere ilişkin olarak seyir, sonuç ve etki değerlendirmesinde ölçülebilir göstergeler kullanır
 • İhtiyaçların ve uygulama yöntemlerinin belirlenmesinde katılımcı, birlikte karar almayı temel alan plan süreçleri izler.
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.