Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

27 Kasım – 01 Aralık 2017 Haftası BİRLİKTE Destek Programı Başvuru Süreci İçin İletilen Sorular ve Yanıtları

Güncelleme Tarihi 05.12.2017

STGM'nin yürüttüğü BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı başvuru süreci için 8 - 10 Kasım tarihleri arasında sorulan soru ve yanıtları aşağıda ve ekte bulabilirsiniz. Programı buradan inceleyebilir, rehberi inceledikten sonra sorularınızı birlikte@stgm.org.tr adresine  22 Aralık 2017 saat 17.00’a kadar iletebilirsiniz. Bu adrese gönderilen sorular ve cevapları tek bir belgede toplanarak, takip eden haftanın başında STGM internet sitesinden yayımlanacaktır. 

Soru 1:

Hibeye hak kazanırsak hibenin başlangıç tarihi ne olacak acaba? Daha açık bir ifadeyle hibeye hak kazanırsak, ilk ödememizi ne zaman alabileceğiz ve ödemeler hangi aralıklarla yapılacak? 

Hibenin hangi kalemleri karşıladığına dair bilgilendirmenizi okuduk, bu kalemlerle ilgili de bir kaç sorumuz olacak. Mesela kurumun teknolojik olarak kapasitesini geliştirme (veri giriş programı almak, şiddet danışma merkezimiz için yeni santral sistemi kurmak) ya da fiziksel kapasiteyi arttırmak (binamızda tadilatlar yaptırmak) gibi kalemleri bu destekten karşılayabilecek miyiz?

Cevap 1:

BİRLİKTE Destek Programı Başvuru Rehberi Bölüm 6’da program için öngörülen bir zaman planına yer verilmiştir. Buna göre, hibe almaya hak kazanan STÖ’ler ile sözleşmeler Mayıs 2017 ortasında imzalanacaktır. Ancak, bu öngörülen bir plan olup, takvimde sonradan bazı değişiklikler ortaya çıkabilir.

Programın her uygulama yılı için öngörülen tahmini hibe miktarının %80’lik bölümü hibe sözleşmenin imzalanmasını takiben 15 gün içinde Faydalanıcının belirttiği hesaba avans ödemesi olarak gönderilir. Programın ödeme şekillerini de içeren uygulama koşulları hakkında daha detaylı bilgi için teklif çağrısı ile beraber yayımlanmış hibe sözleşmesi taslağını inceleyebilirsiniz. Hibe sözleşmesi taslağına bu linkte yer alan teklif çağrısında en altta sıralanmış dokümanlar içerisinden erişebilirsiniz.

Yine Program Başvuru Rehberinde uygun maliyet türleri sıralanmıştır. Bahsettiğiniz başlıklar, yani kurumsal ve fiziksel kapasitenin geliştirilmesi programın amacı ve kapsamı açısından uygun maliyet türleri içerisinde değerlendirilir. Ancak, iletilecek başvuruların bütünsel olarak değerlendirileceğini, yani başvuru formunda yer alan bilgiler ve beraberinde iletilecek olan bütçenin ilişkisi, harcamaların dağılımı, kurumsal hedefler ve belirtilen bütçenin ve uygunluğunun bir bütün olarak değerlendirileceğini hatırlatmak isteriz.


Soru 2:

Başvuru formunda geçmiş 3 yıl ile ilgili bazı bilgiler isteniyor. Biz 2017 senesinin son yarısında faaliyet gösteren bir derneğiz. Programda 3 yıl şartı bulunmakta mıdır?

Cevap 2:

Başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 2017 senesinin son yarısında kurulmuş bir STÖ de programa başvuru yapabilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.


Soru 3:

Biz …. sivil toplum örgütü olarak aşağıdaki çağrıya başvurmak istiyoruz. Biz de Türkiye merkezli ancak Gambiya ve Senegal’e destek veren ancak Türkiye’de de gönüllük, farkındalık ve bağışçılık ile ilgili konularda çalışmaktayız. Acaba bu hibeye başvurabilir miyiz? Teşekkür ederiz.

Cevap 3:

Uluslararası faaliyetler yapmak önceliğiyle ve birincil olarak Türkiye dışındaki hedef kitlelerin yararlanması amacıyla kurulmuş STÖ’ler bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.


Soru 4:

… Derneği adına yazıyorum. Derneğimiz İstanbul ilinde faaliyet göstermektedir. Yerel programa katılamıyoruz. Beyannamemiz aştığı için. Fakat ulusal bir STÖ müyüz onu anlayamadık. Ulusal olmamız için ya da bileşen 2 ye müracaat edebilmemiz için şartlar nedir?

Cevap 4: 

Başvuru Rehberinde Yerel –Ulusal STÖ ayrımı yapılmasının nedeni programın amacıyla ilgilidir. Bu destek programının önceliği, en büyük kentlerde yoğunlaşmış ulusal ölçekteki olanaklara (fonlar, uzmanlar, eğitimler, konferanslar, uluslararası ilişkiler, seminerler, kampanyalar, lobi faaliyetleri gibi) erişimi coğrafi ya da kapasite kısıtları nedeniyle sınırlı olan, yaygın proje hibelerinden yararlanmamış ya da yararlanması görece daha güç olan, bu anlamda örgütsel gelişimi için dışardan desteğe en çok ihtiyaç duyan, ancak bu kaynakların en görece kısıtlı olduğu yerlerde bulunan STÖ’lerin desteklenmesidir. Bu önceliği tanımlamak için yerel-ulusal STÖ ayrımı benimsenmiştir.

Literatürde yerel –ulusal STÖ ayrımına ilişkin doğrudan tanımlamalar sınırlı olsa da yerel STÖ’lerin tanımlanmasına yönelik çeşitli yaklaşımlar vardır. Bunlara dayanarak Başvuru Rehberi’nde yerel STÖ ulusal STÖ ayrımı için 3 ölçüt belirlenmiştir:

  1. belirli bir yerleşim merkezinde kurulmuş olmak,
  2. yerel bir girişim olmak,
  3. öncelikle o yerin sorunlarına yönelmiş olmak.

Yerleşim merkezine dair ölçütün hangi idari birime karşılık geleceği sınırlanmamıştır. Ancak bu yerleşim yerinin ulusal ya da bölgesel ölçek olmaması gerekir. Burada önemli olan husus, kurulduğu yerleşim yeri ile “Dernek merkezi”nin karıştırılmamasıdır. Zira bütün ulusal STÖ’lerin de bir merkezi belli bir ilde yer alabilir. Bu nedenle merkez yerel STÖ ile ulusal STÖ’yü ayırt edici bir nitelik taşımaz. “Belirli bir” yerleşim yerinde kurulmuş olmak, birden fazla yerleşim yerinde kurulmamış olmak anlamını taşır. Dolayısıyla çok sayıda şubesi olan derneklerin yerel olmaktan ziyade ulusal olarak nitelendirilmesi daha uygun olacaktır.

STÖ’yü kuran “girişimin” yerel olması, STÖ’nün kurucularını bir araya getiren ortak bir yerel bağlam ya da yerleşim yeri olmasıdır. Örneğin belli bir il ya da ilçede, herhangi bir mesele etrafında bir araya gelmiş bir kurucu irade yerel nitelik taşırken, ülkenin farklı bölgelerinden belirli bir konu için bir araya gelen girişimcilerin ulusal nitelik taşıdığı kabul edilebilir.

“Belirli bir yerellikte”, “yerel bir girişim” tarafından kurulmuş olan STÖ’nün öncelikle o yerelliğin sorunlarıyla ilgilenmesi beklenir. Burada önemli olan husus, STÖ’nün hiçbir ulusal meseleyle ilgilenmemesi değil, içinde bulunduğu yerelliğin sorunlarına da yönelik olmasıdır. Zira günümüzün karmaşıklaşmış dünyasının karşılıklı bağımlılık ilişkileri düşünüldüğünde saf anlamda bir “yerel sorun”a çok nadiren rastlanılacağı öngörülebilir. Bu nedenle bu ölçüt mutlak anlamda değil, bir öncelik olarak değerlendirilmelidir.

Durumunuzu bu açıklama ışığında yeniden değerlendirerek ilerleyebilirsiniz.


Soru 5:

Ben XXX Derneği Üyesiyim. Biz de dernek olarak BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı'na başvuru gerçekleştireceğiz. Ancak projenin doğru bir yürütülmesi amacıyla bir proje koordinatörü atamak istiyoruz. Atayacağımız proje koordinatörünün ücretini de proje bütçesinden karşılamak niyetindeyiz. Sorum şudur: Projenin yürütülmesi için proje koordinatörünün koşulları nelerdir? Proje koordinatörü için başvuru sırasında sunmamız gereken bilgi ve belgeler nelerdir? Proje koordinatörü başka bir yerde sigortalı çalışması bir sıkıntı yaratır mı?

Cevap 5:

BİRLİKTE Destek Programı tarafından sağlanan finansal destek proje temelli bir destek olmayıp, STÖ’lere temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kurumsal hibe desteği sağlanacaktır. Yani başvuruda bulunacak STÖ’ler başvuru aşamasında yeni bir proje geliştirmek durumunda değildir. Hibeden faydalanacak STÖ’ler kendi amaçlarına ulaşmak için yürütmekte oldukları ya da yürütmeyi planladıkları faaliyetlerin maliyetlerini ve/veya sabit kurumsal giderlerini bu programdan elde edecekleri maddi destekle karşılayabilirler. Sabit kurumsal giderler içerisine insan kaynakları giderleri de girmektedir. Yani hibe almaya hak kazanan bir STÖ istihdam ettiği bir personelinin (başka kaynaklardan karşılanmıyor olmak kaydıyla) ücret maliyetini bu program tarafından sağlanan maddi destekle karşılayabilir.

Çalışanların sigortalılığı konusunda yürürlükteki ulusal mevzuat kuralları esas alınacaktır. Bununla beraber, başka bir işyerinde tam zamanlı olarak istihdam edilen bir kişinin, programın sağlayacağı finansal destek ile yine tam zamanlı istihdam edilmesi ve SGK primlerinin ödenmesi uygun değildir. Ancak, başka bir kurum bünyesinde kısmi zamanlı istihdam edilen bir kişi, bu kısmi zamanlı süreyi tam zamanlı süreye tamamlayacak şekilde istihdam edilebilir ve SGK primleri ödenebilir.


Soru 6:

... Derneği olarak Amasya ili Taşova ilçesinde faaliyet gösteren arıcılar olarak Anadolu ırkı arının melezleşip genetik özelliklerinin kaybolmaması ve koruma altına almak için dernekleştik. Bu hibe programı bizi destekler mi?

Cevap 6:

Soruda bahsi geçen çalışma alanı tematik alanlar açısından uygun görünmekle beraber, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.


Soru 7:

Program kapsamında alacağımız hibe ile istihdam edeceğimiz kişi devlet memuru olabilir mi? Olursa şartları nelerdir?

Cevap 7:

657 nolu kanun kapsamında istihdam edilen devlet memurları hiçbir şekilde bu program tarafından sağlanan hibeden maaş ve ücret alamazlar. Bu kanun kapsamı dışında kalan devlet memurları için öncelikle kendilerinin ve kurumlarının tabi oldukları mevzuat esas alınacaktır. Ancak, başka bir kurum/kuruluşta tam zamanlı olarak istihdam edilen bir devlet memuru hiçbir şekilde bu program kapsamında sağlanacak hibe ile tam zamanlı olarak istihdam edilemez. Ancak çalıştığı kurumda kısmi zamanlı istihdam ediliyorsa, bu kısmi zamanlı süreyi tam zamanlı süreye tamamlayacak şekilde istihdam edilebilecektir.


 Soru 8:

Yerel dernek olarak başvuru yapacağız. Hibe programına hak kazanırsak faaliyetlerimizde Kamu kurumları iştirakçı olarak yer alabilir mi?

Cevap 8:

BİRLiKTE Destek Programı tarafından sağlanacak hibe proje hibesi değil bir kurumsal hibedir. Dolayısıyla, proje hibelerinde yer alan “proje ortağı”, “proje iştirakçisi” gibi kavramlar ve kurumlara atanmış statüler bu program kapsamında geçerli değildir. Başvuru sahibi STÖ’nün hibeden faydalandığı süre boyunca çalışmalarını gerçekleştirirken hangi kurum ve kuruluşlarla ne düzeyde ve ne şekilde işbirliği içerisinde olacağı tamamen kendi inisiyatifinde olacaktır. Bu üçüncü taraflar programda herhangi bir statü ile yer alamazlar ve düzenlenecek sözleşme ile de ilişkili olmazlar.


Soru 9:

Personel istihdam kapsamında “stajyer” çalıştırabilir miyiz?

Cevap 9:

Program kapsamında sağlanacak hibe ile istihdam edilecek personel konusunda öncelikli olarak ulusal mevzuat belirleyicidir. Bu kapsamda, kurum ve kuruluşlarca istihdam edilecek stajyerler için de ulusal mevzuat kuralları izlenmelidir. Buna ek olarak, bütçede sunulacak herhangi bir maliyetin uygunluğu programa başvuru aşamasında sunulacak başvuru formu ve bütçenin beraber incelenmesi sonucunda değerlendirilecektir.


Soru 10:

Ulusal STÖ olarak şu anda 2 hibe projesi yürütmekteyiz. Henüz projeler devam ediyor, dosyaları kapanmadı. Birlikte Programın 2. bileşen için başvuru yapabilir miyiz?

Cevap 10:

Bileşen 2 için başvuru sahiplerinin “Son 5 yıl içerisinde en az 2 hibe projesi (AB ya da başka bir donör kurum tarafından desteklenmiş proje) yürütmüş olmak” koşulunu sağlaması beklenmektedir. Bu uygunluk kriteri ile esas olarak beklenen tamamlanmış projeler olmakla birlikte, faaliyetleri devem eden, final raporu teslim ya da onay sürecinde olan projeler de kabul edilecektir. Ancak bu durumdaki projeler için donör kuruluşlarca düzenlenmiş̧ kabul/nihai onay belgelerini başvurunuz ile birlikte, destekleyici belge olarak iletmeniz beklenmektedir.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.