TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

20 – 24 Kasım 2017 Haftası BİRLİKTE Destek Programı Başvuru Süreci İçin İletilen Sorular ve Yanıtları

Güncelleme Tarihi 29.11.2017

STGM'nin yürüttüğü BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı başvuru süreci için 20 - 24 Kasım tarihleri arasında sorulan soru ve yanıtları aşağıda ve ekte bulabilirsiniz. Programı buradan inceleyebilir, rehberi inceledikten sonra sorularınızı birlikte@stgm.org.tr adresine  22 Aralık 2017 saat 17.00’a kadar iletebilirsiniz. Bu adrese gönderilen sorular ve cevapları tek bir belgede toplanarak, takip eden haftanın başında STGM internet sitesinden yayımlanacaktır. 

birlikte

Soru 1:

BİRLİKTE Destek Programı’na yeni kurulmuş bir STÖ’nün başvurusu mümkün müdür?

Cevap 1:

Başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yeni kurulmuş bir STÖ de programa başvuru yapabilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.


 Soru 2:

BİRLİKTE Yerel STÖ'ler Kurumsal Destek Programı kapsamında açmış olduğunuz iki bileşen ile ilgili soru sormak istiyorum. 1. Bileşen Yerel STÖ'ler ve 2. Bileşen Ulusal STÖ'ler olarak oluşturulmuş. Burada yerel ve ulusal kavramları arasındaki fark nedir? Yani derneğimiz için başvuru yaparken 1. Bileşene mi yoksa 2. Bileşene mi başvuru yapacağımıza nasıl karar vereceğiz?

Cevap 2:

Başvuru Rehberinde Yerel –Ulusal STÖ ayrımı yapılmasının nedeni programın amacıyla ilgilidir. Bu destek programının önceliği, en büyük kentlerde yoğunlaşmış ulusal ölçekteki olanaklara (fonlar, uzmanlar, eğitimler, konferanslar, uluslararası ilişkiler, seminerler, kampanyalar, lobi faaliyetleri gibi) erişimi coğrafi ya da kapasite kısıtları nedeniyle sınırlı olan, yaygın proje hibelerinden yararlanmamış ya da yararlanması görece daha güç olan, bu anlamda örgütsel gelişimi için dışardan desteğe en çok ihtiyaç duyan, ancak bu kaynakların en görece kısıtlı olduğu yerlerde bulunan STÖ’lerin desteklenmesidir. Bu önceliği tanımlamak için yerel-ulusal STÖ ayrımı benimsenmiştir.

Literatürde yerel –ulusal STÖ ayrımına ilişkin doğrudan tanımlamalar sınırlı olsa da yerel STÖ’lerin tanımlanmasına yönelik çeşitli yaklaşımlar vardır. Bunlara dayanarak Başvuru Rehberi’nde yerel STÖ ulusal STÖ ayrımı için 3 ölçüt belirlenmiştir:

  1. belirli bir yerleşim merkezinde kurulmuş olmak,
  2. yerel bir girişim olmak,
  3. öncelikle o yerin sorunlarına yönelmiş olmak.

Yerleşim merkezine dair ölçütün hangi idari birime karşılık geleceği sınırlanmamıştır. Ancak bu yerleşim yerinin ulusal ya da bölgesel ölçek olmaması gerekir. Burada önemli olan husus, kurulduğu yerleşim yeri ile “Dernek merkezi”nin karıştırılmamasıdır. Zira bütün ulusal STÖ’lerin de bir merkezi belli bir ilde yer alabilir. Bu nedenle merkez yerel STÖ ile ulusal STÖ’yü ayırt edici bir nitelik taşımaz. “Belirli bir” yerleşim yerinde kurulmuş olmak, birden fazla yerleşim yerinde kurulmamış olmak anlamını taşır. Dolayısıyla çok sayıda şubesi olan derneklerin yerel olmaktan ziyade ulusal olarak nitelendirilmesi daha uygun olacaktır.

STÖ’yü kuran “girişimin” yerel olması, STÖ’nün kurucularını bir araya getiren ortak bir yerel bağlam ya da yerleşim yeri olmasıdır. Örneğin belli bir il ya da ilçede, herhangi bir mesele etrafında bir araya gelmiş bir kurucu irade yerel nitelik taşırken, ülkenin farklı bölgelerinden belirli bir konu için bir araya gelen girişimcilerin ulusal nitelik taşıdığı kabul edilebilir.

“Belirli bir yerellikte”, “yerel bir girişim” tarafından kurulmuş olan STÖ’nün öncelikle o yerelliğin sorunlarıyla ilgilenmesi beklenir. Burada önemli olan husus, STÖ’nün hiçbir ulusal meseleyle ilgilenmemesi değil, içinde bulunduğu yerelliğin sorunlarına da yönelik olmasıdır. Zira günümüzün karmaşıklaşmış dünyasının karşılıklı bağımlılık ilişkileri düşünüldüğünde saf anlamda bir “yerel sorun”a çok nadiren rastlanılacağı öngörülebilir. Bu nedenle bu ölçüt mutlak anlamda değil, bir öncelik olarak değerlendirilmelidir. 


 Soru 3:

Duyurunuza istinaden; İstanbul lokasyonlu başvuru yapabiliyor muyuz ve biz Mayıs 2017'de bir dernek kurduk. Üç dernek yetkilisi dernek adına başvuru yapabilir mi?

Cevap 3:

Başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kurulduğu ile ve/veya kuruluş tarihine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla İstanbul’da Mayıs 2017’de kurulmuş bir STÖ de programa başvuru iletebilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız. Ayrıca, program kapsamında tanımlanan yerel STÖ ve ulusal STÖ kavramları hakkında daha detaylı açıklama için yukarıda yer alan 2 numaralı soru ve cevabı da incelemenizi öneririz.

Programa başvuruda bulunabilmek için başvuru için gerekli dokümanların başvuru sahibi STÖ’yü temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.


 Soru 4:

…. Derneği adına yazıyorum. BİRLİKTE Hibe Programı kapsamında yanıtlanmasına ihtiyaç duyduğumuz iki soru bulunuyor:

1) Derneğimizin merkezi Ankara'dır. Ankara özelinde seminerler, farkındalık çalışmaları ve kaynaşma etkinlikleri gibi bir dizi yerel faaliyet düzenlenmektedir. Üyelerimizin önemli bir kısmı da Ankara'da ikamet etmektedir. Bununla birlikte bazı illerde de temsilciler görevlendirilmiş fakat bir şube açılmamıştır. Öte yandan kamu kurumlarının merkezi teşkilatlarının Ankara'da bulunması nedeniyle yürüttüğümüz lobi çalışmalarının etkisi ulusal anlamda da etkisini göstermektedir. Tüm bu bilgiler ışığında, derneğimizin yerel ve ulusal bileşenlerinden hangisine daha uygun olduğu noktasında bir soru işareti oluşmuştur.

2) Şayet derneğimiz ulusal bileşenine uygun statüdeyse, bu noktada öğrenmemiz gereken önemli bir husus bulunuyor: Ulusal bileşeninin başvuru kriterleri arasında 5 yıl içinde iki proje yürütme şartı bulunuyor. Derneğimiz 2013 yılında kurulmuş; XXX Vakfı Hibe Programları tarafından 2014-2017 dönemlerinde 3 yıl boyunca proje desteği almıştır. Ancak her dönem için 12 aylık faaliyet takvimi hazırlanarak hibe programına yeniden başvuruda bulunulmuş, diğer kurumlarla aynı statüde değerlendirilmiş, ilk aşamaları geçip sözlü mülakat sürecini de tamamladıktan sonra proje uygun bulunarak onaylanmıştır. Yani aynı adlı proje, aynı donör tarafından 3 defa üst üste tüm aşamalardan geçmek suretiyle onaylanmış ve uygulamaya geçmiştir. Bu noktada, aynı projenin 3 defa aynı donör tarafından destek alması bu kriteri karşılamakta mıdır?

Cevap 4:

1) Yerel ve ulusal STÖ konusunda detaylı açıklama için lütfen yukarıdaki 2 numaralı soruya verilen yanıtı inceleyiniz.

2) “Son 5 yıl içerisinde en az 2 hibe projesi yürütmüş olmak” kriteri Bileşen 2’ye başvuracak ulusal STÖ’ler için belirlenmiş uygunluk kriterlerinden birisidir. Yürütülen projelere hibe sağlayan donör kurum/kuruluşa ilişkin herhangi bir ek koşul/kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, aynı donör tarafından sağlanmış da olsa, son 5 yılda en az 2 proje yürütmüş olmak destekleyici evrakla kanıtlanabiliyor ise bu kriter sağlanmış olarak değerlendirilecektir.


 Soru 5:

Yerel hibe programına Derneğin kurulacak olan iktisadi işletmesi için kira ve personel giderlerini de talep edebilir miyiz?

Cevap 5:

BİRLİKTE Destek Programı tarafından sağlanacak hibe desteği kapsamında iktisadi işletme giderleri talep edilemeyecektir.


 Soru 6:

Bileşen 1 ya da 2’den hangisine başvurmamız gerektiği konusunda arada kalmış bir derneğiz.  Daha çok yerel bir dernek gibiyiz fakat Bileşen 1 için başvuru şartlarından birini karşılayamıyoruz. Bileşen-2 için şartları sağlıyoruz fakat ulusal bir dernek olduğumuzu da iddia edemiyoruz. Yerel bir derneğiz ama Türkiye’den faklı şehirlerdeki faklı STK’lar ile dayanışma, iletişim ve işbirliği halindeyiz. Ayrıca şehrimizdeki farklı kamu kurumları ile de resmi protokoller dahilinde işbirlikleri yürütüyoruz. Bunlarla birlikte, Londra’da henüz resmiyet kazanmasa da bir şubemiz var. Kanada’da işbirliği halinde olduğumuz bireyler ve işletmeler mevcut. Bu şartlar altında Bileşen-2’ye başvurmamız uygun olur mu? Nasıl bir yol izlemeliyiz?

Cevap 6:

Yerel ve ulusal STÖ konusunda detaylı açıklama için lütfen yukarıdaki 2 numaralı soruya verilen yanıtı inceleyiniz.


 Soru 7:

Biz …. sivil toplum örgütü olarak aşağıdaki çağrıya başvurmak istiyoruz. Biz de Türkiye merkezli ancak Gambiya ve Senegal’e destek veren ancak Türkiye’de de gönüllük, farkındalık ve bağışçılık ile ilgili konularda çalışmaktayız. Acaba bu hibeye başvurabilir miyiz?

Cevap 7:

Yerel ve ulusal STÖ konusunda detaylı açıklama için lütfen yukarıdaki 2 numaralı soruya verilen yanıtı inceleyiniz.


 Soru 8:

Birlikte Destek Programı’na Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri başvurabilir mi?

Cevap 8:

BİRLİKTE Destek Programı’nın hedef grubuna göre farklılaşan iki bileşeni bulunmaktadır. Bileşen 1 yerel STÖ’ler, Bileşen 2 ise ulusal STÖ’lerin başvuruda bulunabilmesi için oluşturulmuştur. Başvuru Rehberi Bölüm 3.1.1’de Bileşen 1, Bölüm 3.2.1’de ise Bileşen 2 için uygunluk kriterleri açıkça tanımlanmıştır. Her iki bileşen için de temel uygunluk kriteri, tüzel kişilik sahibi bir sivil toplum örgütü (dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatif) olmak olarak belirlenmiştir. Sorunuzda bahsi geçen Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bu temel kriteri karşılamadığından dolayı başvuru için uygun bir yapı değildir.


 Soru 9:

XX Dernekler Federasyonu olarak Bileşen 1’e başvuru yapabiliyor muyuz?

Cevap 9:

BİRLİKTE Destek Programı’nın hedef grubuna göre farklılaşan iki bileşeni bulunmaktadır. Bileşen 1 Yerel STÖ’ler, Bileşen 2 ise ulusal STÖ’lerin başvuruda bulunabilmesi için oluşturulmuştur. Başvuru Rehberi Bölüm 3.1.1’de Bileşen 1, Bölüm 3.2.1’de ise Bileşen 2 için uygunluk kriterleri açıkça tanımlanmıştır. Her iki bileşen için de temel koşul, tüzel kişilik sahibi bir sivil toplum örgütü (dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatif) olmaktır. Bu nedenle, federasyonlar bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.


 Soru 10:

… Kulübü Derneği … şehrinde bilgi, iletişim, sanat, eğitim, kültür ve gençlik alanında faaliyet göstermektedir. Derneğimiz kurulduğu günden bugüne birçok başarılı projeye imza atmıştır. Derneğimiz adına BİRLİKTE Programı için proje başvurusu yapmak istiyoruz fakat program rehberinin "3.1.1 Bileşen 1'e Kimler Başvurabilir?" bölümünde “Son üç yıldaki (2014, 2015 ve 2016 yılları toplamı) gelirinin 500.000 TL’yi aşmaması” kriteri yer almaktadır. Derneğimiz tarafından 2015 yılında uygulanan projenin ödeneği 2016 yılında dernek beyannamesinde gelir hanesine işlenmiştir ve beyanname bu haliyle ilgili makama sunulmuştur. Bu nedenle derneğimizin beyan edilen son 3 yıllık geliri 500.000 TL'yi aşmaktadır fakat proje desteği haricindeki gelirler toplamı 500.000 TL'yi aşmamaktadır. Bu haliyle derneğimiz BİRLİKTE Programı için uygun başvuru sahibi midir?

Cevap 10:

Son 3 yıllık (2014, 2015, 2016) gelirler yıllık beyannamelerde beyan edilen şekliyle değerlendirilecektir. Yani, yurt dışı ya da yurt içi diğer kurum/kuruluşlardan alınan yardımlar/hibeler de yıllık gelir hesaplamasının içerisinde değerlendirilecektir.


 Soru 11:

…. ilinde …. Derneği olarak BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı Teklif Çağrısı çağrısına müracaat etmeyi düşünüyoruz. Tek sorun, Dernekler İl Müdürlüğüne vermiş olduğumuz bütçeyle ilgili verileri istiyorsunuz. Bizim bütçemiz sıfır olarak görünüyor. Bu bağlamda sıfır bütçe ile böyle bir teklif çağrısına katılımımız uygun olur ve kabul görür mü? Vereceğiniz cevaba göre bir çalışma yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz. İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Cevap 11:

Her iki bileşen için de başvuru sahibi için uygunluk kriterlerinde son üç yıllık (2014, 2015 ve 2016) toplam gelirin üst limiti belirtilmiştir. Bu limitin altında gerçekleşen toplam gelir tutarı uygunluk açısından bir engel teşkil etmemektedir. Ancak, bu program kapsamında sağlanacak yıllık toplam hibe tutarı başvuru sahibinin yıllık kurumsal bütçe toplamının belirli bir yüzdesi ile sınırlandırılmıştır. Bu oran, Bileşen 1 için birinci yıl en fazla % 90, ikinci yıl en fazla % 70; Bileşen 2 için ise birinci yıl en fazla % 70 olarak belirlenmiştir. Yani, örneğin eğer Bileşen 1’e başvuru iletecekseniz, hibeden faydalanacağınız birinci yıl için toplam kurumsal bütçenizin en az % 10’unu diğer kaynaklardan elde edeceğiniz gelirlerle karşılıyor olabilmeniz beklenecektir. İkinci yıl için ise bu oran % 30 olacaktır. Programa dahil olmanız durumunda mali ve teknik açıdan uygulama koşullarını düzenleyecek bir sözleşmeye de taraf olacaksınız. Programın  hibe sözleşmesi taslağına bu linkte yer alan teklif çağrısında en altta sıralanmış dokümanlar içerisinden erişebilirsiniz.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.