TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

18 – 22 Aralık 2017 Haftası BİRLİKTE Destek Programı Başvuru Süreci İçin İletilen Sorular ve Yanıtları

Güncelleme Tarihi 27.12.2017

STGM'nin yürüttüğü BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı başvuru süreci için 18 - 22 Aralık tarihleri arasında sorulan soru ve yanıtları aşağıda ve ekte bulabilirsiniz.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi almak, başvuru rehberini incelemek, önceden sorulan soru ve yanıtları görmek için http://stgm.org.tr/tr/icerik/goster/birlikte  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Soru 1:

Kars’ta hem yerel bir STÖ'nün  başkanlığını yapmaktayım hem de  Kars ….. İl Temsilcisiyim.

1-Kars …… , ilgili ulusal derneğin bir alt kuruluşu olarak kendi başına henüz bir tüzel kişiliğe sahip değildir, başvuru yapabilir miyim?

2-Yerel düzeyde çalışan dernek bünyesinde ise prefabrik bir taziye evi ve diğer masraflar için hibe talebinde bulunabilir miyim? Bunun karşılığı hangi harcama talebidir?

Cevap 1:

1. Her iki bileşen için de temel koşul, tüzel kişilik sahibi bir sivil toplum örgütü (dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatif) olmaktır. Bu bağlamda ulusal derneklerin tüzel kişiliğe sahip olmayan şubeleri BİRLİKTE kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.

2.  Başvuru sahibi STÖ’ler temel hedefleri doğrultusunda gerçekleştirecekleri faaliyetlerin maliyetlerini BİRLİKTE Destek Programından talep edebilirler. Başvuru formu ve 1 numaralı eki olan bütçe formatı bir bütün olarak değerlendirileceği için sunulan başvuru formunda verilen bilgilerin ve BİRLİKTE’den talep edilen maliyetlerin kendi içlerinde tutarlı ve uyumlu olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, önemli olan başvuru sahibi STÖ’nün bu maliyetleri kurumsal hedefleri doğrultusunda başvurunun bütünü içerisinde açıkça gerekçelendirerek ifade etmesidir.  Temel faaliyetlere ilişkin maliyetlerin bütçenin 5 numaralı başlığı altıdan talep edilmesi beklenmektedir.


 Soru 2:

Vakıf olarak Birlikte programına başvuru hazırlığı içerisindeyiz. Başvuruya eklenmesi gereken evraklardan Güncel Faaliyet Belgesi vakıflar için karşılığı nedir ve nereden temin edilmektedir?

Cevap 2:

Güncel Faaliyet Belgesi’ni Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden ve/veya kurulduğunuz ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüklerinden temin edebilirsiniz.


 Soru 3:

Birlikte projesi için XX Derneği olarak hazırlık yapıyoruz. Derneğimize gelen ayni bağışlar (ikinci el kullanılmış, kıyafet, ayakkabı, oyuncak, kitap, ev tekstili, mutfak eşyası vb.) ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Beklenen Gelirler Tablosunda 1 yıl için tahmini gelirleri belirlerken, 3 .taraflardan alınan nakdi olmayan ayni yardımların rayiç bedelini nasıl belirleyeceğimiz konusunda tereddüt ediyoruz.

1 yılda yaklaşık 120.000 adet eşya dağıtılmaktadır. Bunun karşılığı olarak da yaklaşık 130.000 adet ayni yardım kabul edilmekte olup, yaklaşık 10.000 adet de kullanılamayacak durumda olduğundan geri dönüşüme gönderilmektedir.  Ayni yardımların nakdi karşılığı olmadığından,  tahmini Bütçe Gelirleri Tablosunda nasıl belirleneceğini açıklayabilir misiniz?

Tahmini bütçede yer alacak ayni bağış tutarı ile verilecek hibe tutarı arasında bir bağlantı var mıdır?

Cevap 3:

Ayni bağışların bedellerinin belirlenmesinde Dernekler Yönetmeliği’nin 38. Maddesi’nin öngördüğü Ayni Yardım Teslim Belgesi ve Ayni Bağış Alındı Belgesi esas alınacaktır. Bu belge üzerindeki “İz/Rayiç Bedeli (TL)”ni Bütçe Gelirleri Tablosunda belirtebilirsiniz.


 Soru 4:

İki yıllık bir derneğiz. Şimdiye kadar iki hibe aldık ancak üç yıllık gelirimiz 500.000 TL'yi aşmadı. Bu durumda Bileşen 1'e mi Bileşen 2'ye mi başvurmamız daha doğru olur?

Cevap 4:

Programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm uygunluk kriterlerine de uygun olması gerekmektedir.

Bununla birlikte Bileşen 1 ve  Bileşen 2, tüm diğer uygunluk kriterlerinin yanı sıra,  hedef gruplarına göre farklılaşmaktadır. Bileşen 1’in hedef grubu Yerel STÖ’ler iken, Bileşen 2’nin hedef grubunu Ulusal STÖ’ler oluşturmaktadır.

Yerel – Ulusal ayrımı aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Başvuru Rehberinde Yerel –Ulusal STÖ ayrımı yapılmasının nedeni programın amacıyla ilgilidir. Bu destek programının önceliği, en büyük kentlerde yoğunlaşmış ulusal ölçekteki olanaklara (fonlar, uzmanlar, eğitimler, konferanslar, uluslararası ilişkiler, seminerler, kampanyalar, lobi faaliyetleri gibi) erişimi coğrafi ya da kapasite kısıtları nedeniyle sınırlı olan, yaygın proje hibelerinden yararlanmamış ya da yararlanması görece daha güç olan, bu anlamda örgütsel gelişimi için dışardan desteğe en çok ihtiyaç duyan, ancak bu kaynakların en görece kısıtlı olduğu yerlerde bulunan STÖ’lerin desteklenmesidir. Bu önceliği tanımlamak için yerel-ulusal STÖ ayrımı benimsenmiştir. 

Literatürde yerel –ulusal STÖ ayrımına ilişkin doğrudan tanımlamalar sınırlı olsa da yerel STÖ’lerin tanımlanmasına yönelik çeşitli yaklaşımlar vardır. Bunlara dayanarak Başvuru Rehberi’nde yerel STÖ ulusal STÖ ayrımı için 3 ölçüt belirlenmiştir:

-       belirli bir yerleşim merkezinde kurulmuş olmak,
-       yerel bir girişim olmak,
-       öncelikle o yerin sorunlarına yönelmiş olmak.

Yerleşim merkezine dair ölçütün hangi idari birime karşılık geleceği sınırlanmamıştır. Ancak bu yerleşim yerinin ulusal ya da bölgesel ölçek olmaması gerekir. Burada önemli olan husus, kurulduğu yerleşim yeri ile “Dernek merkezi”nin karıştırılmamasıdır. Zira bütün ulusal STÖ’lerin de bir merkezi belli bir ilde yer alabilir. Bu nedenle merkez yerel STÖ ile ulusal STÖ’yü ayırt edici bir nitelik taşımaz. “Belirli bir” yerleşim yerinde kurulmuş olmak, birden fazla yerleşim yerinde kurulmamış olmak anlamını taşır. Dolayısıyla çok sayıda şubesi olan derneklerin yerel olmaktan ziyade ulusal olarak nitelendirilmesi daha uygun olacaktır.

STÖ’yü kuran “girişimin” yerel olması, STÖ’nün kurucularını bir araya getiren ortak bir yerel bağlam ya da yerleşim yeri olmasıdır. Örneğin belli bir il ya da ilçede, herhangi bir mesele etrafında bir araya gelmiş bir kurucu irade yerel nitelik taşırken, ülkenin farklı bölgelerinden belirli bir konu için bir araya gelen girişimcilerin ulusal nitelik taşıdığı kabul edilebilir. 

“Belirli bir yerellikte”, “yerel bir girişim” tarafından kurulmuş olan STÖ’nün öncelikle o yerelliğin sorunlarıyla ilgilenmesi beklenir. Burada önemli olan husus, STÖ’nün hiçbir ulusal meseleyle ilgilenmemesi değil, içinde bulunduğu yerelliğin sorunlarına da yönelik olmasıdır. Zira günümüzün karmaşıklaşmış dünyasının karşılıklı bağımlılık ilişkileri düşünüldüğünde saf anlamda bir “yerel sorun”a çok nadiren rastlanılacağı öngörülebilir. Bu nedenle bu ölçüt mutlak anlamda değil, bir öncelik olarak değerlendirilmelidir.


 Soru 5:

… Derneği olarak yerel STÖ ler kurumsal destek programına  başvurmak istiyoruz .

Derneğimiz 1 yıllık başvurabilir miyiz?

Cevap 5:

Programa başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 1 yıl önce kurulmuş bir STÖ de bu programa başvuru iletebilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.


 Soru 6:

Teklif çağrınıza dernek olarak müracaat etmek istiyoruz. Ancak derneğimiz Ocak 2017 tarihinde kuruluşunu tamamladı. Dolayısı ile son 3 yıla ait beyannamemiz olmadığı gibi 2017 yılı içerisinde de ciddi bir harcamamız olmadı (kuruluş masrafları hariç).

Bu durumda söz konusu programa başvuruda bulunabilir miyiz? 

Cevap 6:

Programa başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin, ve bugüne kadar yapılmış toplam harcamalara ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 2017 yılında kurulmuş bir STÖ de bu programa başvuru iletebilir. Uygunluk kriterlerinde her iki bileşen için de son üç yıllık toplam gelir üst limiti belirtilmiştir. Bu kriter, toplam gelir değerlendirilirken dikkate alınacak yıl aralığını ve gelirler için belirlenmiş üst limiti ifade etmektedir. Yani, STÖ’nüz hangi bileşene başvuracaksa o bileşen için belirlenmiş toplam gelir üst limitini de aşmamak koşulu ile, programa başvuru iletebilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.


Soru 7:

Bütçe formunu hazırlarken şöyle bir zorluk ya da hatayla karşılaştık;

Birlikte başvuru formu ek_1 bütçe formatındaki  “Beklenen Gelirler Tablosu”  çalışma sayfasında en sağda bulunan “Gelirler Toplamı İçindeki Yüzdesi” sütunundaki formüllerde sanırım  hata var formül solu doldurduğumuz halde herhangi bir sayı verememekte

Konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyoruz.

Cevap 7:

Birlikte başvuru formu ek_1 bütçe formatındaki “Beklenen Gelirler Tablosu” çalışma sayfasında en sağda bulunan “Gelirler Toplamı İçindeki Yüzdesi” sütunundaki formüllerde satır kaymaları nedeniyle hata oluştuğu görülüyor. Yüzdesel hesaplamalar için kullanılması gereken formülleri aşağıda bulabilirsiniz.

Kurumsal hibe desteği sağlanan 1. yıl için
Planlanan/Tahmini Gelirler

 
 

Gelir başlığı

Euro tutar

Gelirler toplamı içindeki yüzdesi (%)

 
 

BİRLİKTE Destek programından talep edilen hibe

100

86,95652174

 

Üyelik aidatları

10

=(C8/C19)*100

 

Yurt dışından alınan yardımlar

 

=(C10/C19)*100

 

Kamu kuruluşlarından alınan yardımlar

0

=(C10/C19)*100

 

Diğer bağış ve yardımlar toplamı

5

=(C11/C19)*100

 

İktisadi işletme gelirleri

0

=(C12/C19)*100

 

Finansal gelirler

0

=(C13/C19)*100

 

Kira gelirleri

0

=(C14/C19)*100

 

Diğer (listeleyin)

0

=(C15/C19)*100

 

 

 

=(C16/C19)*100

 

 

 

=(C17/C19)*100

 

 

 

=(C18/C19)*100

 

Toplam Gelirler

115

=SUM(D7:D18)!

 

 


Soru 8:

Temel faaliyetlerimiz içinde altı adet seminer bulunmaktadır. Bu seminerlerde hizmet alımı (Örneğin çeviri hizmeti) için gider makbuzu kesebiliyor muyuz? Yoksa firmadan fatura mı almamız gereklidir? Firmadan fatura almamız gerekli ise satın alma için fiyat teklifleri almamız gerekecek midir? Satın alma kurallarınız mevcut mudur?

Cevap 8:

Çeviri hizmeti bir firmadan değil de serbest meslek faaliyeti olarak bir işverene bağlı bulunmaksızın çalışan bir çevirmen tarafından sağlanacaksa ilgili ulusal mevzuatın (Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere ilgili tebliğler, yönetmelikler, vb.) hükümlerine uygun şekilde gider pusulası düzenlenerek ödeme yapılabilir. Ancak, program bütçesinin 1. Personel maaşları başlığı altında yalnızca kurumunuza iş akdi ile bağlı çalışan ücretli ve bordrolu personele ücret ödemesi yapılabileceğini hatırlatırız. Serbest meslek faaliyetlerinden doğan ücret ödemeleri uygun harcama belgesi düzenlenerek bütçenin 4 ya da 5 nolu başlıkları kapsamında maliyetlendirilebilecektir. Program kapsamında satın alımlar için özel bir prosedür uygulanması beklenmemekle beraber satın alımlar için belirli ilkelere riayet edilmesi beklenmektedir. Hibe almaya hak kazanılması durumunda tüm hibe faydalanıcılarının hibe sözleşmesi Madde 8.5’de belirtilen “satın alma ilkelerine” uygun hareket etme taahhüdü bulunacaktır. Sözleşmede yer verilen satın alma ilkelerini incelemek için, Programın hibe sözleşmesi taslağına bu linkte yer alan teklif çağrısında en altta sıralanmış dokümanlar içerisinden erişebilirsiniz.


Soru 9:

İzmir’den XX Vakfıyız. Vakfın sözleşme kapsamında ana faaliyetler konusunda  oldukça  sıkıntı olduğundan bir çok programa başvuru yapamıyoruz.

Vakıf olarak; parkların, bahçelerin, mezarlıkların düzenlenmesi, projeler hazırlanması, her türlü bakım ve onarım yapılması vb. güzel sanatlarla ilgili her türlü çalışmaların yapılması vb. alanlarda çalışıyoruz.

Güncel olarak açık olan "BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı" kapsamında insan hakları, çevre hakları, kültürel haklar gibi konular var. Bu bileşenlerden birine başvuru yapabiliyor muyuz? 

Cevap 9:

Program kapsamında her iki bileşen için de uygunluk kriterleri Başvuru Rehberinde (Bölüm 3.1.1 ve 3.2.1) belirtilmiştir. Uygunluk kriterleri içerisinde STÖ’nün misyonu ve çalışma alanlarının rehberde belirtilmiş tematik alanlardan en az birisi ile ilişkili olması beklenmektedir. Yine Başvuru Rehberi’nde Bölüm 5’de her iki bileşen için de değerlendirme aşamaları ve değerlendirme kriterleri açıklanmıştır. Her iki Bileşen için de “Uygunluk, Tutarlılık ve İlgililik” bir değerlendirme kriteri olup, başvuru formlarının değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınacaktır. Başvuru Sahibi STÖ’nün amacı, misyonu, faaliyetleri, vb. başvuru formu ve tüzükle beraber bütüncül olarak değerlendirilecektir. Gerek bu kritere, gerekse diğer değerlendirme kriterlerine ilişkin değerlendirme alt sorularının detaylı olarak incelenmesi tavsiye edilmektedir. Her iki bileşen için ayrı ayrı oluşturulmuş değerlendirme tabloları Başvuru Rehberi Bölüm 5.2 ve 5.3’de yer almaktadır.


Soru 10:

XX  Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak çağrınıza katılmaya karar verdik.

Bizler Balıkesirli hemşerilerimizle Bursa'da faaliyet gösteriyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki benzer Balıkesir dernekleri ile dayanışma içindeyiz. Çoğu zaman ortak hareket ediyoruz. Ancak resmi olarak konfederasyon tipi bir örgütlenmemiz yok. Teklif çağrınızda 2. gruba dahil olabilir miyiz? Derneğimizi ulusal anlamda değerlendirebilir misiniz?

Cevap 10:

BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Destek Programı kapsamında tanımlanan Yerel – Ulusal ayrımı için lütfen 4 numaralı sorunun cevabına bakınız.


Soru 11:

Sayfa sınırlaması olarak her başlık yanında sayfa sınırlaması belirtilmiş. Bu sınırlamalara yönelik satır aralığı ve yazı puntosu için bir kural var mıdır, yoksa tek satır aralığı ve başlık ile yazı karakteri aynı olmak üzere 12 punto uygun mudur?

Cevap 11:

Başvuru formunda kullanılan Calibri fontunu değiştirmeden, font büyüklüğünü ise standart olarak uygulanan 12 puntoyu seçerek doldurabilirsiniz. 


Soru 12:

Vakfımız ulusal alanda … destek ve eğitim amaçlı kurulmuş Türkiye'nin bu konuda faaliyet gösteren ilk kurumlardandır. 25 yıllık süreçte 2 okul ve 1 yaşam merkezi açılmasına önayak olmuş ve bu alanda pek çok faaliyet düzenlemiştir. Son dönemde bir yönetimsel bir takım sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerine ara vermiştir. 2017 yılı sonunda yapılan yeni yönetim kurulu seçimiyle yeniden aktif olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Yeni ve modern bir rehabilitasyon merkezi projesi üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bu nedenle;

Ulusal Destek Programı kapsamında ''Son 5 yıl içerisinde en az 2 hibe projesi (AB ya da başka bir donör kurum tarafından desteklenmiş̧ proje) yürütmüş olmak; '' kriterini karşılayamıyoruz. Vakfın geçmiş deneyimleri ve projeleri göz önüne alınarak bu hibe programına başvuru imkanımız var mıdır?

Cevap 12:

''Son 5 yıl içerisinde en az 2 hibe projesi (AB ya da başka bir donör kurum tarafından desteklenmiş̧ proje) yürütmüş olmak” Bileşen 2’ye başvuru iletecek ulusal STÖ’ler için aranan uygunluk kriterlerinden biridir. Uygunluk kriterlerinin tamamı tüm başvuru sahipleri için aynı şekilde geçerli olup, hiçbir durumda herhangi bir başvuru sahibi için farklı bir uygulama yapılması olanaklı değildir.


Soru 13:

1-Son üç ayın güncel faaliyet belgelerinin harici imzalı istenmesi konusunda, harici imzalı ne demektir?

2-Tüzük örneği ise sadece fotokopi yeterli mi? Dernekler Müdürlüğünden imzalı istiyor musunuz?

Cevap 13:

1. Güncel faaliyet belgesi ile kastedilen, başvuru sahibi derneğin ya da vakfın tüzel kişiliğinin/varlığının devam etmekte olduğunu kanıtlayıcı belgedir. Başvuru sahibi STÖ’nün yıllık beyannamesini iletmekle yükümlü olduğu kamu kurumundan dilekçe ile talep üzerine temin edilebilmektedir ve başvuru ile beraber bu belgenin aslının teslim edilmesi beklenmektedir.

2. Tüzük ve Beyannamelerin fotokopilerinin başvuru sahiplerinin yetkilileri tarafından “aslı gibidir” ibaresiyle onaylanması  yeterlidir. Ancak programdan destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanması aşamasında evrakların asıllarını ibraz etmeleri istenecektir.

Başvuru aşamasında sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunun başvuru sahibinin taahhüdü olduğunu, bu bilgi ya da belgelerde sözleşme ya da uygulama aşamasında ortaya çıkabilecek farklılıkların hak kaybına neden olacak bir usulsüzlük olarak değerlendirileceğini, gerekiyorsa tazmin tedbirine başvurulabileceğini ayrıca hatırlatmak isteriz.


Soru 14:

1. Dolduracağımız birlikte formunda 3 numaralı Etkiye Odaklanma kısmında ; “3.1 STÖ'nüzün çalıştığı alandaki temel sorun ve ihtiyaçları kısaca anlatınız.” sorusunda STÖ'müzün  sorun ve ihtiyaçlarını mı  yoksa  alandaki genel sorun ve ihtiyaçları mı yazacağız.

2. Konu başlıklarının altında örneğin (en fazla 4 sayfa ) gibi açıklamalarda konu başlık maddelerinin tüm cevabı mı 4 sayfa olacak yoksa her sorunun cevabı mı 4 sayfayı geçmeyecek? 

Cevap 14:

Başvuru aşamasında iletilen sorulara verilecek yanıtların içeriği başvuruların programın koşul ve usullerine uygun şekilde iletilmesi için gerekli teknik destekle sınırlı olacaktır. Başvuruların doğru ve adil şekilde değerlendirilebilmesi için bu aşamada başvuru formlarının doldurulmasına ilişkin görüş bildirmeye yönelik bir destek sağlanmayacaktır.  Öte yandan, “3.1 STÖ’nüzün çalıştığı alandaki temel sorunları ve ihtiyaçları kısaca anlatınız.” Sorusu herhangi bir ölçek ayrımı içermemektedir. Özel ve genel ölçekteki sorunları  STÖ’nüzün çalıştığı alandaki etkisi itibariyle değerlendirmeniz beklenmektedir.

Konu başlıklarının yanında yazan sayfa sayıları tüm bölüm için geçerlidir. Örneğin, 2 numaralı Deneyim bölümünün yanındaki “en fazla 3 sayfa” açıklaması, 2 numaralı bölümün toplam uzunluğunun 3 sayfayı geçmemesi gerektiğini ifade etmektedir.


Soru 15:

1. Birlikte programına başvurmayı çok istiyoruz direkt hak temelli bir faaliyet alanımız yok Türkiye'deki insani, sağlık ve eğitim alanında yardım ve sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten STK'lara bağış yaparak destek olmaktayız ve bu vesile ile insanların sosyal sorumluluk bilincini ve STK kültürünü aşılamak temel gayemiz bu şekliyle derneğimiz "BİRLİKTE" şartlarına uygun mu?

2. Ayrıca program başvuru rehberindeki 3.2.1 Bileşen 2’ye Kimler Başvurabilir? başlığındaki 3. Madde de AB tarafından en az 2 hibe projesi yürütmüş olmak. Böyle bir hibe projesi yürütmedik bu şartı tam aksine hiç hibe almamış STK’lara yönelik bir destek olarak sunulamaz mıydı?

Cevap 15:

1.Başvuru Rehberi, Başvuru sahipleri için “faaliyetlerini hak temelli bir bakış açısıyla yürütüyor olma”yı bir uygunluk kriteri olarak belirlemiştir. Burada öncelikle vurgulanması gereken husus bu uygunluk kriterinin “çalışma konularına” değil “çalışma yaklaşımına” yönelik olduğudur. Rehberde belirtildiği üzere, Program farklı tematik alanlarda çalışan STÖ’lerin başvurularına açıktır. Ancak STÖ’lerin hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar hak-temelli bir yaklaşımı benimsemiş olmaları beklenmektedir. 

Hak temelli yaklaşım, “muhtaç kesimlere hizmet götürme” ve “müreffeh kesimlerin yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik hayırseverliği” gibi geleneksel yaklaşımlardan yardıma ihtiyaç duyanları da hak öznesi olarak görülmesi esasında ayrılır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu (BMKG) tarafından 2003 yılında benimsenen “Kalkınmada İşbirliği ve Programlamaya İnsan Haklarına Dayalı Yaklaşıma dair BM Ortak Anlayış Bildirisi” Hak Temelli

Yaklaşıma dair yol gösterici bir çerçeve sunmuştur. Bu Ortak Anlayış şu üç temel ilkeye dayandırılmıştır:

- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve diğer uluslararası insan hakları metinlerinde öngörüldüğü şekilde insan haklarının uygulanmasına destek olmak,
- Bu metinlerde bulunan insan hakları standartları ve bu metinlerden türetilen ilkeler, tüm sektörlerde yürütülen çalışmalara rehberlik etmesi,
- “yükümlülük sahiplerinin” yükümlülüklerini yerine getirme ve/veya “hak sahiplerinin” haklarını talep etme kapasitelerini geliştirmeye katkıda bulunmak.

STÖ’lerin yaklaşımlarının hak temelli niteliği temel olarak üçüncü ilke ile ilgilidir. Burada söz konusu olan, belli bir sorun ya da soruna taraf olan hedef gruplara yönelik yapılan çalışmalarda, yaklaşımın doğrudan sorunun sonuçlarına müdahale etmeye yönelik olmakta sınırlı kalmaması (genellikle yardım-temelli yaklaşım olarak adlandırılan), sorunun nedenleri ve özellikle bu sorunların ortaya çıkmasından ve dolayısıyla çözümünde “yükümlülük” sahiplerinin de odağa alınması, sorundan olumsuz etkilenen tarafların sadece “mağdur” olarak değil aynı zamanda “hak sahibi” olarak görülmeleridir. 

Hak temelli yaklaşımda kişiler faaliyetlerin pasif katılımcıları olarak değil ama kilit aktörleri olarak kabul edilir. Hedef kitlenin, STÖ’nün kendi çalışma alanında planladığı değişime aktif vatandaşlar olarak katılması hedeflerin ve değişimin sürdürülebilirliği açısından temel önem sahip olduğundan, onların bilgilendirilmesi ve güçlendirilmesi de aynı derecede önem taşır.  Hedef kitleye atfedilen bu anlam aynı zamanda yardım temelli bakış açısı ile hak temelli bakış açısını ayıran kilit farklardan biridir. 

Buna göre bir STÖ’nün doğrudan ve sadece çalışma alanı ve/veya gerçekleştirdiği faaliyetler göz önünde bulundurularak değil ancak o STÖ’nün kendi çalışma alanına yaklaşımı, ilgili alandaki sorunları analiz ederken kullandığı bakış açısı ve bu sorunlara cevap olarak hayata geçirdiği faaliyetlerini planlarken kendisine rehberlik eden ilkeler üzerinden değerlendirilebilir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin hak temelli yaklaşımı çalışmalarına ne ölçüde yansıttığı başvuru formu ve destekleyici evrakların bütünü dikkate alınarak değerlendirilecektir.

STGM’nin hak temelli yaklaşımı açıklarken kullandığı kaynak metinler için lütfen  bkz. http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/stgmnin-hak-temelli-yaklasim-icin-kullandigi-kaynak-metinler

2. Programın Başvuru Rehberi’nde belirtildiği üzere BİRLİKTE destek programının amacı yerel örgütleri güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla programın büyük ağırlığını Bileşen 1: Yerel Örgütler oluşturmaktadır. Ulusal Örgütlere yönelik olan Bileşen 2’nin amacı da yereldeki kapasitenin güçlenmesine destek olmaktır.


Soru 16:

Vakfımızın 3 yıllık gelir toplamı bağışlanan bir arazi ve satışı nedeni ile 500.000 TL'nin üstüne çıkıyor. Bunun bir kısmı ile yine vakıf arazisi alındı. Bu durumda yerel STK olarak başvuruda bulunabilir miyiz?

Cevap 16:

Yerel STÖ’lerin başvurusuna açık olan Bileşen 1 için maksimum gelir kriteri, “son üç yıldaki (2014, 2015 ve 2016 yılları toplamı) gelirinin 500.000 TL’yi aşmaması", ulusal STÖ’lerin başvurusuna açık olan Bileşen 2 için ise “son üç yıldaki (2014, 2015 ve 2016 yılları toplamı) gelirinin 3.000.000 TL’yi aşmaması” olarak belirlenmiştir. Başvuru Sahibi STÖ’nün son üç yıllık (2014, 2015, 2016 yılları) gelirler toplamı dikkate alınırken, yıllık beyannamelerde belirtildiği şekliyle, yani her türlü bağış ve yardımlar da hesaplamaya dahil edilerek değerlendirilecektir. Dolayısıyla, Bileşen 1’e başvuruda bulunmak isteyen bir yerel STÖ’nün bahsedilen dönem için gelirler toplamı 500.000 TL’yi aşıyor ise bu kriteri karşılayamıyor olacağından Bileşen 1 için uygun başvuru sahibi değildir.


Soru 17:

…… …… Derneği olarak başta Antalya yerelinde olmak üzere kritik olarak tehlike altındaki biyolojik çeşitliliğin araştırılması ve çevre değerleri eşliğinde geleceğe aktarımı üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Tarafınızdan çağrısı yapılmış olan BİRLİKTE destek programı BİLEŞEN 1'e başvurmak istiyoruz. Program başvuru metnini ve bütçe dosyasını detaylı inceledik ve destek talep başvurumuzu hazırlamaya başladık ancak bazı noktalarda takıldık. Bu sorular için sizin vaktinizi almamak adına geçmişte sorulan ve tarafınızdan cevaplanan soruları da inceledik ama cevap bulamayınca son saat içerisinde yazmak istedik. 

Formların ilgili bölümlerinde sizin belirtmiş, ancak bizim gözümüzden kaçmış olabilecek sorularımız varsa affınızı diliyoruz. Sorularımız aşağıdadır, yanıtlarınız için şimdiden teşekkürlerimi sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 

1. Hedef tür odaklı çalışmalarımız esnasında Orman Bakanlığı il birimleri başta olmak üzere çeşitli kurumlardan ayni destek (türlerin yayılış gösterdiği bölgelere arazi çalışması düzenlerken araç ve akaryakıt desteği) alıyoruz. Bunu bütçe içerisinde maddi karşılığını yazmak istersek 1. yıl için planlanan/tahmini gelirler kısmına InforEuro bazında eklediğimizde ayni desteği sağlayan kurumdan bu desteğin tarafımıza sağlanacağı bilgisini içeren destek yazısı almalı mıyız?

2. Birinci yıl bütçemizi hazırlarken 2018 yılı içerisinde yapmayı planladığımız farklı kurumlara olan proje başvuru bütçelerini eklemeli miyiz? Bir proje ve haliyle bütçenin geleceğini planlıyoruz ama söz konusu proje o kurum tarafından desteklenmezse bu bütçeyi alamayız. Bu da 1. yıl sonunda başta taahhüt edilen oranların değişmesi anlamına gelir. Bu şekilde beklenti içerisinde olduğumuz miktarları 1. yıl bütçesine ekleyelim mi, yoksa daha reel olanlara mı yer verelim?

3. Bütçe formunda sadece ilk yıl bütçesi var. Başvuru metnini dikkatle okuduk ancak soracağımız hususta net bir bilgi sahibi olamadık. İlk yılı en fazla 15.000 Euro desteğe talip olacak şekilde dolduracağız. İlk yılımızı başarılı ilerlemelerle ve planlarımıza uygun şekilde tamamladığımızda ikinci yıl bütçe onayı ilk yıl STGM’den ne kadar talep ettiysek yine o kadar mı olacak? İlk yıl 14.000 Euro destek istersek bu toplam bütçemizin 28.000 Euro olduğunu mu gösteriyor?

4. Toplumumuzun doğa koruma bilincinin geliştirilebilmesi amacıyla görsel yönü oldukça güçlü çalışmalar yürüteceğiz ve bunun süreklilik arz etmesini istiyoruz. Bu hususta güçlü ekipmana ihtiyaç duyuyoruz. Bilgi metninde ifade ettiğiniz gibi bu ekipman giderlerinin toplam talep miktarının %30’unu geçmemesi gerekiyor. İlgili sınırlama ilk yıl bütçesiyle mi ilgili, yoksa toplam iki yıl bütçesiyle mi? Örneğin STGM’den ilk yıl 14.000 Euro destek rica ettik. İlk yıl bütçesine de (maksimum % 30 olacak şekilde) 4200 Euro’luk teçhizat ve ekipman bütçeledik. Bu ekipmanı ilk yıl için, ikinci yıl bütçesini de düşünerek 8.400 Euro olarak talep edebiliyor muyuz?

5. Başvurunun her ne kadar proje tabanlı olarak sunulması ön şart olmasa da, yapacağımız çalışmayı programınızın ana hedefleriyle örtüşür nitelikte kurumsal destek bazında düşünerek, kurumumuzun geleceğine ışık tutacak, yenilikçi, ilimizdeki çevre ve tür koruma olgusuna katkı sağlayacak nitelikte bir çatı altında toplamak ve faaliyet planını belirli bir konu üzerinde projelendirmek istiyoruz. Destek talebimizi böylesi bir proje başlığı altında sunabilir miyiz?

Cevap 17:

1. Başvuru aşamasında bütçe formu içerisinde sunulacak beklenen gelirler tablosunda yer verilen nakdi ya da ayni gelirler için başvuru aşamasında fon sağlayıcılardan herhangi bir destek/garanti yazısı talep edilmemektedir. Ancak birinci uygulama yılının sonunda sunulması gereken nihai mali rapor ile birlikte Beklenen Gelirler Tablosunda gerçekleşen gelirler de rapor edilecektir. Bu aşamada uygulama yılına ait 12 aylık süre içerisinde temin etmiş olduğunuz ayni katkıların belgelenmesi gerekecektir.  Ayni bağışların bedellerinin belirlenmesinde ise Dernekler Yönetmeliği’nin 38. Maddesi’nin öngördüğü Ayni Yardım Teslim Belgesi ve Ayni Bağış Alındı Belgesi esas alınacaktır. 

2. Başvuru Formu’na eklenecek bütçe tablosunun üçüncü çalışma sayfası birinci yıl için beklenen gelir kaynaklarının listelendiği bölümdür. Bu bölüm, Başvuru Sahibi tarafından kesinleşmiş ve tahmini/beklenen gelirlere göre doldurulabilir. Başvuru aşamasında sunulan bu tablonun, 6. ayda ve 12. ayda sunulacak raporlarla gerçekleşen gelirlere göre güncellenmesi beklenecektir. Henüz kesinleşmemiş proje hibelerini bu bölümde belirtebilmekle birlikte, net olmayan gelirlerin toplam gelirler yüzdesi içerisindeki yeri, gerçekleşmemeleri durumunda beklenen gelirler açısından ne düzeyde bir risk doğuracakları gibi konuların tarafınızca planlamaya dahil edilmesi gerekir. Beklenen gelirlerin kaynakları ve tutarları farklı şekilde gerçekleşse de dönem sonunda BİRLİKTE Programı’nın sağlayacağı maksimum hibe yıllık bütçenizin % 90’ını geçemeyecektir. Programın uygulama koşulları hakkında detaylı bilgi için programın hibe sözleşmesi taslağını incelemenizi öneririz. Programın hibe sözleşmesi taslağına bu linkte yer alan teklif çağrısında en altta sıralanmış dokümanlar içerisinden erişebilirsiniz. 

3. Bileşen 1 kapsamında her bir başvuru sahibi STÖ, bir yıllık faaliyet planı için en fazla 15.000 Euro tutarında kurumsal hibe kullanabilir. İkinci yıl için kullanılabilecek en yüksek hibe miktarı, toplam en yüksek hibe miktarı olan 30.000 Euro’dan birinci yıl kullanılan hibe miktarı çıkarılarak hesaplanır. Yani, birinci yıl 14.000 Euro tutarında hibe talebinde bulunmuş bir STÖ, ikinci yıl için prensip olarak 16.000 Euro tutarında maksimum hibe talep edebilecektir. Programın uygulama koşulları teklif çağrısı ile beraber yayımlanmış olan taslak hibe sözleşmesinde yer almaktadır. Dönem sonunda, hibe sözleşmesi Madde 3.1’de belirtilen sözleşmenin feshini doğuran koşullar ortaya çıkmamış ise, hibe faydalanıcısı Madde 12.1’de belirtildiği gibi, uygulama döneminin 12. ayında ikinci yıl için tahmini bütçesini, beklenen gelirler tablosunu ve iş planını Sözleşme Makamına sunar. İkinci yıl için toplam hibe tutarı ise birinci yıl sonunda sunulan raporlara, belirlenen uygun gider toplam tutarına ve de ikinci yıl için sunulan tahmini bütçe tablosuna göre belirlenir.

Programın hibe sözleşmesi taslağına bu linkte yer alan teklif çağrısında en altta sıralanmış dokümanlar içerisinden erişebilirsiniz.

4. BİRLİKTE Destek Programı toplam uygulama süresi iki yıl olmakla beraber program birer yıllık iki dönem olarak uygulanacak ve hibe sözleşmesi de bu şekilde düzenlenecektir. Başvuru aşamasında talep edilen başvuru formu ve bütçe birinci uygulama yılı için hedefleri ve tahmini harcamaları içermektedir. Yukarıdaki yanıtta da belirtildiği gibi, birinci yılın sonunda belirli koşulların yerine gelmesi durumunda program desteği ikinci yıl da devam edecektir. Bu nedenle, program bütçesinin sağlamayı taahhüt ettiği iki yıllık toplam tutar üzerinden birinci yılı planlamak uygun değildir. Birinci yıl için sağlanabilecek ekipman bütçesi, birinci yıl için sağlanacak maksimum hibe tutarının en fazla % 30’u olabilecektir.

5. BİRLİKTE Destek Programı tarafından sağlanacak hibe bir kurumsal hibedir. Başvuru Sahibi STÖ’yü misyonunu yerine getirebilmesi ve temel kurumsal hedeflerini gerçekleştirebilmesi için destekler. Programın başvuru formu da bir proje başvuru formu formatında hazırlanmamıştır. Başvuru formunda yer alan sorular Başvuru Sahibi STÖ’yü belirli bir proje fikri özelinde değil, bütüncül olarak tanımaya olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle, programın amacı, yapısı ve başvurunun evraklarının niteliği açısından da BİRLİKTE Destek programına bir proje başvurusu sunmak uygun görünmemektedir. 


Soru 18:

……. Derneği olarak “Birlikte” Programı’na başvurmak istiyoruz. Derneğimizin kapasitesini düşündüğümüzde 1. Bileşene başvurmamız bizim için daha yararlı olacaktır. Ancak Başvuru Rehberini incelediğimizde:

3.1.1 Bileşen 1’e Kimler Başvurabilir?

Başvuru sahipleri için aşağıdaki uygunluk kriterleri geçerlidir:

• Tüzel kişilik sahibi bir yerel Sivil Toplum Örgütü (STÖ) olmak. (Bu program kapsamında yerel STÖ, belirli bir yerleşim merkezinde yerel bir girişim yoluyla öncelikli olarak o yerin sorunlarıyla ilgilenmek üzere kurulmuş ve faaliyet gösteren STÖ olarak tanımlanmıştır)

Biz belirli bir yerleşim bölgesinin sorunlarıyla ilgilenmek için değil, Türkiye’deki teknoparkların sorunlarıyla ilgilenmek üzere kurulduk. Bu durumda programa başvurabilir miyiz?

Cevap 18:

Bileşen 1 için ifade edilen yerel örgüt tanımı dışında kalan ve misyon hedefleri açısından öncelikli olarak Türkiye genelinde faaliyet gösteren ulusal STÖ’ler, Bileşen 2 için uygunluk kriterlerini karşılıyor iseler, tercihleri ve ihtiyaçları kapsamında değerlendirme yaparak Bileşen 2’ye başvuru iletebilirler. 


Soru 19:

Bir dernek diğer illerde bulunan temsilcileri için de programa başvuruda destek isteyebilir mi? Örneğin bir temsilcinin ofis kirası ya da bir temsilciliğe alınacak zaruri malzeme vb. gibi konularda onlar adına da aynı başvuruda bütçe ayrılabilir mi? Yoksa sadece merkezin ihtiyaçları için mi başvuru yapılar?

Cevap 19:

BİRLİKTE Destek Programı Kapsamında sağlanacak hibenin, hibe kazanan STÖ’yü temel hedefleri ve genel kurumsal giderleri çerçevesinde desteklemesi amaçlanmaktadır.  Bu anlamda başvuru sahibi STÖ’nün yereldeki bir temsilciğinin ihtiyaçlarını doğrultusunda bütçe talep etmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte başvuru formu ve 1 numaralı eki olan bütçe formatı bir bütün olarak değerlendirileceği için sunulan başvuru formunda verilen bilgilerin ve BİRLİKTE’den talep edilen maliyetlerin kendi içlerinde tutarlı ve uyumlu olması gerekmektedir.  Önemli olan, Başvuru Sahibi STÖ’nün kurumsal ihtiyaçları kapsamında temsilciliği/temsilcilikleri için talep ettiği maliyetlerin başvurunun bütünü içerisinde açıkça gerekçelendirerek ifade etmesidir. Bunun için program başvuru formu içerisinde ve bütçede ilgili açıklamaların yapılması gerekmektedir.


Soru 20:

….  Derneği olarak hibe programınıza başvurmayı düşünüyoruz. Ancak derneğimizin ulusal olarak mı yoksa yerel olarak mı değerlendirilmesi gerektiğine karar veremedik.

Derneğimiz; 

Metropolde kuruldu (Ankara) bu nedenle hibe programlarına erişimimiz ve takibimiz kolay. Şubemiz yok. Derneğin kurucuları aynı şehirdendi fakat 2. yönetimde başkanımız Adana'dan, Başkan Yardımcımız ve üyemiz İzmir'den, genel sekreter ve saymanımız Ankara'dan seçildi. Yani aynı amaç için farklı şehirlerden katılımımız mevcut. 2012 yılında kurulduk ve kurulduğumuzdan bu yana bir UNDP/GEF/SGP, bir CFCU ve AB Bakanlığı tarafından desteklenen Sivil Toplum Diyaloğu projesi, ve şu an da CFCU ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen bir proje yürütüyoruz. Aynı zamanda bir uluslararası kongre (I. Uluslararası … … Kongresi) ve çeşitli toplantılar düzenledik.

Derneğimizi hangi başlık altında değerlendirmemiz gerekir?

Cevap 20:

Başvuru aşamasında iletilen sorulara verilecek yanıtların içeriği başvuruların programın koşul ve usullerine uygun şekilde iletilmesi için gerekli teknik destekle sınırlı olacaktır. Başvuruların doğru ve adil şekilde değerlendirilebilmesi için bu aşamada STÖ’lerin programa uygunluklarına ilişkin görüş bildirmeye yönelik bir destek sağlanmayacaktır. 

BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Destek Programı kapsamında tanımlanan Yerel – Ulusal ayrımı için lütfen 4 numaralı sorunun cevabına bakabilirsiniz.


Soru 21:

Adana da yerel bir STÖ'yüz. Dernek çalışmalarımızda kullanabildiğimiz gelirler 60-70.000 civarında. Fakat örneğin, ilimizde baktığımız yetim aileler için sponsorlarımızın bize ödediği veya yardım kampanyaları için toplanan bağışlar ya da mültecilere gıda, giyim yardımları için yapılan kampanyalarla yıllık bütçemiz 800.000-1.000.000 u bulmaktadır. Hatta geçen yıl 1.000.000 da geçtik. Gelirden kasıt dernek faaliyetlerimizde kullandığımız tutar mıdır yoksa bağışları da kapsayan tüm girişler midir? Şayet ikincisi ise 500.000 i aştığı için projeye iştirak etmemize engel midir? 

Cevap 21:

Başvuru Sahibi STÖ’nün son üç yıllık (2014, 2015, 2016 yılları) gelirler toplamı dikkate alınırken, yıllık beyannamelerde belirtildiği şekliyle, yani her türlü bağış ve yardımlar da hesaplamaya dahil edilerek değerlendirilecektir. Sorunuzda belirttiğiniz gibi, yerel STÖ’lerin başvurusuna açık olan Bileşen 1 için bu kriter, “son üç yıldaki (2014, 2015 ve 2016 yılları toplamı) gelirinin 500.000 TL’yi aşmaması", ulusal STÖ’lerin başvurusuna açık olan Bileşen 2 için ise “son üç yıldaki (2014, 2015 ve 2016 yılları toplamı) gelirinin 3.000.000 TL’yi aşmaması” olarak belirlenmiştir. Başvuru Sahibi STÖ’nün başvuracağı Bileşen’e göre bu kritere ve rehberde her iki bileşen için ayrı ayrı sıralanmış olan tüm diğer kriterlere de uygun olması gerekmektedir.


Soru 22:

Birlikte programı formlarını doldururken emin olamadığımız aşağıdaki konu başlıkları hakkında aydınlatıcı bilgilerinizi arz ederiz.

1-  Bölüm 1.1.'de 'Başlıca gelir kaynakları kısmındaki bilgileri yazarken 2017 yılını da dahil ederek mi düşünmeliyiz 
2- Bölüm 1.1. başlığı altında STÖ profilinde gönüllü çalışan/ stajyer sayısında (2017 yılı için) istenen gönüllü sayımızın bir yerde resmi kayıtlı olması gerekiyor mu?
3- Bölüm 2.3 STÖ'nüzün temel faaliyetleri kimler tarafından ve nasıl bir iş bölümü ile yapılıyor kısmında   yönetim kurulu görevleri, üyelere verilen görevler gibi dağıtılan görevler mi yazılmalı.
4- Başka bir projede gereken eş-finansmanın bir kısmı bu hibeden alınacak bedelden karşılanabilir mi?
5- Bölüm 2.2 .'de belirtilen 'son 3 yıl içinde gerçekleşen ortaklıklar da  bahsedilen ortaklık kavramı  resmi olarak -yazılı olarak kayda geçmiş bir ortaklık mı yoksa bir kuruluşa yada derneğe gayri resmi destek vermiş olmak  gerçekleştirilen ortaklık olarak kabul ediliyor mu ?

Teşekkür ederiz.

Cevap 22:

1. Bu bölümde STÖ’nüzün halihazırdaki gelir kaynakları açısından bir sıralandırma yapılması isteniyor. Bu nedenle 2017 yılı gelirlerinizi dikkate almanız gerekmektedir.

2. Gönüllülerinizin kaydına ilişkin resmi bir kanıtlayıcı evrak talep edilmemektedir. Başvuru formunda sunduğunuz beyan esas alınacaktır. İlgili mevzuata göre resmi kayıt yükümlülüğü olan stajyerler için ise bildirimi yapılmış olanların beyan edilmesi gerekmektedir.

3. STÖ’nüzün temel faaliyetlerinin yürütülmesinde nasıl bir görev ve sorumluluk dağılımı olduğuna ilişkin açıklama yapılması beklenmektedir. 

4. Bu programdan sağlanacak olan desteğin amacı STÖ’nün kurumsal yapısının güçlendirilmesidir. Bu nedenle başka bir proje ya da program kapsamında bütçelenen giderlerin bu program tarafından sağlanacak destek ile eş-finansmanı sağlanamaz.

5.Bu bölümde varsa daha önce gerçekleşmişresmi proje ortaklıkları da dahil olmak üzere, bunların dışında kalan her türlü gayrı resmi ortak çalışma ve iş birliği deneyimi de geçmiş deneyimler içerisinde düşünülerek açıklanabilir.


Soru 23:

1. XX Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve vakıf başkanı kaymakam olan özel hukuk tüzel kişi olan bir kurumuz, ulusal STÖ alanından proje başvurusu yapabilir miyiz? Yıllık gelirimiz 500.000 tl yi aşmaktadır.

2. Bileşen 2'de son beş yıldır 2 hibe projesi yürütme durumu olanlar ve donör kısmından derken bizim İstanbul Kalkınma Ajansıdan geçmiş başarılı projelerimiz vardır. Bileşen 2 üzerinden başvurma şansımız var mıdır?

Cevap 23:

1. BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Destek Programı kapsamında tanımlanan Yerel – Ulusal ayrımı için lütfen 4 numaralı sorunun cevabına  bakınız. Aynı zamanda programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.

2.  Başvuru rehberinde açıkça belirtildiği gibi AB ve/veya başka bir donör (finansman sağlayıcı kurum/kuruluş) tarafından sağlanan hibeler kapsamında yürütülen projeler de kabul edilmekte olup, bu anlamda bir donör kısıtlaması bulunmamaktadır. Yani İstanbul Kalkınma Ajansı ile yürüttüğünüz projeler bu kapsamda kabul edilmektedir. 


Soru 24:

Derneğimiz, mayınların temizlenmesi, canlılara ve çevreye zararının önlenmesi için mayın faaliyetleri alanında hizmet vermek üzere, 30 Mart 2017 tarihinde BALIKESİR'de kurulmuştur. Ancak, sizin dernekler veri tabanınızda derneğimizin adı bulunmamaktadır.

Destek programınıza başvurmak istiyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana bir yılı doldurmamış olmamız ve veri tabanınızda yer almamamız başvurunun kabul edilmesinde engel oluşturuyor mu? 

Cevap 24:

Başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yeni kurulmuş bir dernek de programa başvuru iletebilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.

BİRLİKTE Destek Programı’na başvuru yapabilmek için STGM veri tabanına kayıtlı olmanız gerekmemektedir. 


Soru 25:

XX Gönüllüleri Derneği olarak her yıl XX Vakfı tarafından yürütülen XX Kültürlerarası Programları - Gönderme çalışmalarımız kapsamında her yıl toplamda 300’ü aşkın katılımcının gidiş ve dönüş kamplarını organize ediyoruz. Bunun yanı sıra son yıllarda kendi alanımızda bir çok proje yürütüyoruz.

Sorumuz Bileşen 2’nin başvuru koşullarında yer alan "Son 5 yıl içerisinde en az 2 hibe projesi (AB ya da başka bir donör kurum tarafından desteklenmiş proje) yürütmüş olmak” kriteriyle ilgili: bu şartlar dahilinde başvuru yapmamızı önerir misiniz? Şimdiden teşekkür ediyoruz.

Cevap 25:

Başvuru aşamasında iletilen sorulara verilecek yanıtların içeriği başvuruların programın koşul ve usullerine uygun şekilde iletilmesi için gerekli teknik destekle sınırlı olacaktır. Başvuruların doğru ve adil şekilde değerlendirilebilmesi için bu aşamada STÖ’lerin programa uygunluklarına ilişkin görüş bildirmeye yönelik bir destek sağlanmayacaktır.

Başvuru rehberinde açıkça belirtildiği gibi AB ve/veya başka bir donör tarafından sağlanan hibeler kapsamında yürütülen projeler kabul edilmektedir, bu anlamda bir donör kısıtlaması bulunmamaktadır.  Aynı zamanda  AB projelerinde ortak olarak yer alan STÖ’ler de ana hibe faydalanıcısı ile aynı statüde hibe faydalanıcısı olarak değerlendirildiğinden, ortak olunan projeler de bu kriteri değerlendirirken dahil edilebilir.


Soru 26:

1- Projenin uygulama aşamasında STK'lar KDV muhafiyet belgesi alarak işlem yapabilecek mi? yoksa KDV harcamalarını STK mı karşılanacak? 

2- Geçtiğimiz 3 yıl için Dernekler Dairesi’ne teslim edilmiş olan beyannamenin çıktısı yeterli midir, yoksa dernekler masasından tekrar onaylatılması gerekir mi?

Cevap 26:

1. Program Başvuru Rehberi Bölüm 3.1.3 ve 3.2.3’de belirtildiği gibi bu program kapsamında alt-hibe yararlanıcıları Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Antlaşması Genel Tebliği uyarınca diğer Birlik Yüklenicileri gibi, alacakları hibe için düzenlenecek  sözleşmeleri kapsamında verilen herhangi bir hizmet ve/veya tedarik edilen mal ve/veya yapılan iş için KDV’den muaf olacaklardır. Muafiyetin uygulanabilmesi için gereken KDV İstisna Sertifikası, Birlikte Programı alt-hibe programı faydalanıcılarının dilekçeli talebine istinaden Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olan illerde Vergi Dairesi Başkanlığı, olmayan illerde ise o ildeki Defterdarlık Gelir Müdürlüğü tarafından sağlanır.

2. Yıllık beyannamelerin nüshasının dernekler masasınca onaylatılması gerekmemektedir. STÖ’nüzün yetkililerince onaylanmış nüshaların eklenmesi yeterlidir. 


Soru 27:

1- Yönetim kurulu yedek üyeleri sigortalı çalışabilir mi?

2- Yönetim kurulu üyelerinden birinin ücretlendirilmesi için bütçe kalemi doldurulurken gelir vergisi de belirtilmeli midir? Gelir vergisi kurumsal hibe kapsamında mıdır?

3-  6. bölümün altında, yetkili kişi tarafından imza için ayrılan kısma başkan yardımcısının imza atması yeterli midir?

Cevap 27:

1. BİRLİKTE Destek Programı kapsamında STÖ’nüzde istihdam edilecek profesyonel çalışanlara yönelik herhangi bir kısıtlama öngörülmemiş olmakla birlikte, profesyonel çalışanların istihdamına ilişkin gerçekleştirilen tüm işlemler ulusal mevzuata (konuya ilişkin kanunlar, yönetmelikler ve genelgeler) uygun olmalıdır. Bu noktada 01/09/2016 tarih ve 2016/20 sayılı SGK Genelgesi’nin Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ve üyelerinin dernekte yaptıkları işlerden dolayı ücret alsalar dahi sigortalı sayılmayacaklarına dair hükmünü dikkate almanızı öneririz.

2. Program kapsamında sağlanacak hibe ile gerçekleştirilecek vergiye tabi ücret, kira vb. ödemeler için vergi/stopaj giderleri uygun maliyettir; yani vergi ve diğer kesintiler de tutarlara dahil edilerek bütçeleme yapılabilecektir. Bütçe tablosunda yer alan birinci çalışma sayfası “Bütçe Nasıl Hazırlanır” başlıklı bilgi notudur. Programa başvuru iletecek tüm başvuru sahiplerinin bütçeyi doldurmadan önce bu açıklamaları incelemesini rica ediyoruz. 1. Personel Maaşları başlığı altında nasıl bir bütçeleme yapılacağına ilişkin açıklamalar da bu bölümde yer almaktadır. Açıklamalarda da belirtildiği gibi, personel maaşları aylık toplam maliyet olarak düşünülmeli ve içerisinde işveren payı da olmak üzere, tüm vergi, sigorta ve diğer kesintiler de dahil olmak üzere hesaplanmalıdır.

3. STÖ’nüzü yasal olarak temsil ve ilzama kim/kimler yetkili ise başvuru formuna bu kişilerin imza atması gerekmektedir.

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.