TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

11 - 15 Aralık 2017 Haftası BİRLİKTE Destek Programı Başvuru Süreci İçin İletilen Sorular ve Yanıtları:

Güncelleme Tarihi 20.12.2017

STGM'nin yürüttüğü BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı başvuru süreci için 11 - 15 Aralık tarihleri arasında sorulan soru ve yanıtları aşağıda ve ekte bulabilirsiniz. Programı buradan inceleyebilir, rehberi inceledikten sonra sorularınızı birlikte@stgm.org.tr adresine  22 Aralık 2017 saat 17.00’a kadar iletebilirsiniz. Bu adrese gönderilen sorular ve cevapları tek bir belgede toplanarak, takip eden haftanın başında STGM internet sitesinden yayımlanacaktır. 

Soru 1:

Derneğimiz girişimcilik, sosyal girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma ve ekosisteminin geliştirilmesi üzerine çalışıyor. Uygulama rehberindeki tematik alanları endirekt olarak etkiliyor. Bu durumda hibe programına başvurabilir miyiz? Tüzükte belirtilen tematik alanlarla ilgili net bir ifade görmek gibi bir şart var mıdır?

Cevap 1:

Program kapsamında her iki bileşen için de uygunluk kriterleri Başvuru Rehberinde (Bölüm 3.1.1 ve 3.2.1) belirtilmiştir. Uygunluk kriterleri içerisinde STÖ’nün misyonu ve çalışma alanlarının rehberde belirtilmiş tematik alanlardan en az birisi ile ilişkili olması beklenmektedir. Yine Başvuru Rehberi’nde Bölüm 5’de her iki bileşen için de değerlendirme aşamaları ve değerlendirme kriterleri açıklanmıştır. Her iki Bileşen için de “Uygunluk, Tutarlılık ve İlgililik” bir değerlendirme kriteri olup, başvuru formlarının değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınacaktır. Başvuru Sahibi STÖ’nün amacı, misyonu, faaliyetleri, vb. başvuru formu ve tüzükle beraber bütüncül olarak değerlendirilecektir. Gerek bu kritere, gerekse diğer değerlendirme kriterlerine ilişkin değerlendirme alt sorularının detaylı olarak incelenmesi tavsiye edilmektedir. Her iki bileşen için ayrı ayrı oluşturulmuş değerlendirme tabloları Başvuru Rehberi Bölüm 5.2 ve 5.3’de yer almaktadır.


 Soru 2:

Dernek olarak, Birlikte Ulusal STÖ Destek Programı hibesine başvuru yapmayı planlıyoruz. İki sorumuz var:

1. 2013 de kurulmuş bir STÖ’yüz. Derneğimiz kurulalı 4 yıl oldu. Bu süre zarfında bir eğitim projesi için AB hibesi aldık. Birlikte Kriterleri arasında son beş yılda iki hibe projesi yürütmüş olmak koşulu var. Derneğimiz kurulalı 4 yıl olduğu için bir hibe projesi yürütmüş olmak yeterli midir?

2. Kriterler arasında dernek maksimum geliri belirtilmektedir. Biz faaliyetleri ve gelirleri üye aidatı ya da bireysel bağışlara dayalı bir dernek olmayıp proje ve hibe bazında çalışmayı benimsemiş bir derneğiz. Dernek minimum gelir koşulu var mıdır?

Cevap 2:

1) BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı hedef gruplarına göre farklılaşan iki ayrı bileşen olarak tasarlanmıştır: Bileşen 1 – Yerel STÖ’ler ve Bileşen 2 – Ulusal STÖ’ler. Sorunuzda bahsi geçen “son 5 yıl içerisinde en az iki hibe projesi” yürütmüş olmak kriteri sadece Bileşen 2’ye başvuracak ulusal STÖ’ler için belirlenmiş uygunluk kriterlerinden birisidir. Bileşen 2’ye başvuracak STÖ’lerin Başvuru Rehberi Bölüm 3.2.1’de belirtilen diğer uygunluk kriterlerinin yanı sıra bu kriteri de karşılıyor olması gerekmektedir. Bu bileşene başvuruda bulunacak STÖ 5 yaşından daha genç bir STÖ de olsa, en az 2 proje yürütmüş olmak deneyimi bir kriter olarak geçerliliğini koruyacaktır. Yani 1 proje yürütmüş olmak bu kriteri karşılamak açısından yeterli değildir. Bileşen 1’e başvuracak yerel STÖ’ler için böyle bir uygunluk kriteri bulunmamaktadır.

2) Her iki Bileşen için de uygunluk kriterleri arasında bir minimum gelir koşulu yer almamaktadır.


 Soru 3:

… menşeli bir dernek olarak Birlikte'ye başvurmayı düşünüyoruz. Formu doldururken bir iki hususu size danışma ihtiyacı duyduk. Soru-cevap kısımlarını gözden geçirdik ve semineri ile webinarı takip ettik ancak kafamızdaki bazı soru işaretleri maalesef gitmedi. Yardımcı olacağınızı umuyoruz, bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkür ederiz. Birkaç sorumuz var ancak öncelikli olarak etkiye odaklanma (3. bölüm) ilgili bilgi vermenizi rica edeceğiz. Bu bölümde, örneğin 3.1'de şöyle derneğimizin karşılaştığı sorunlar ve ihtiyaçlarımızla ilgili bilgi isteniyor. Bu soruya daha çok ulusal ve yapısal düzeyde mi yoksa yerel düzeyde mi cevap vereceğimizi açıkça kestiremiyoruz. Mesela şu iki cevap arasında yazmamız istenen hangisi olurdu?  

1. Mesela geçtiğimiz senelerde düzenlediğimiz "…" isimli bir konferansımız için belediye bize salon tahsis etmek istemedi. Konu netameli olduğu için isteksiz davrandı. Bu şehirde, böyle bir durum bizim işleyişimiz açısından önemli bir pratik engel. 

2. Tüm Türkiye'de olduğu gibi OHAL'den dolayı en ufak bir basın açıklaması bile yapılması yasaklandı. Biz hak ihlallerini temel mesele edinmiş bir dernek olarak pek çok konuda basın açıklaması yapıyoruz. Ama bu bizim dışımızda, çok büyük kapsamlı yapısal bir engel. Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve hukuki bir durum. 

Cevap 3:

Başvuru aşamasında iletilen sorulara verilecek yanıtların içeriği başvuruların programın koşul ve usullerine uygun şekilde iletilmesi için gerekli teknik destekle sınırlı olacaktır. Başvuruların doğru ve adil şekilde değerlendirilebilmesi için bu aşamada başvuru formlarının doldurulmasına ilişkin görüş bildirmeye yönelik bir destek sağlanmayacaktır. 

Öte yandan, “3.1 STÖ’nüzün çalıştığı alandaki temel sorunları ve ihtiyaçları kısaca anlatınız.” Sorusu herhangi bir ölçek ayrımı içermemektedir. Ulusal ve yerel ölçekteki sorunların STÖ’nüzün çalıştığı alandaki etkisi itibariyle değerlendirmeniz beklenmektedir.


 Soru 4:

… Derneği olarak önleyici ruh sağlığı alanında faaliyet gösteriyoruz. Şu anda Avrupa Birliği .... programı kapsamında aldığımız destekle …. Projesi yürütüyoruz. Bu projede İstanbul'da öğretmen ve terapist eğitimleri düzenledik ve okul ve STK'larda bu yolla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında …. Üniversitesi Halk Sağlığı bölümü ile mevcut protokolümüz çerçevesinde tıp fakültesi öğrencilerine hak temelli tıp hizmeti eğitimi veriyoruz. İstanbul'da yer alan bir özel kurumda toplumsal cinsiyet odaklı bir proje yürütüyoruz. Geçmiş yıllarda bazı projelerimizi Bingöl, Samsun illerinde gerçekleştirdik. Ancak % 90 İstanbul merkezli çalışıyoruz. Bu noktalardan yola çıkarak BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı Teklif Çağrısına Yerel STÖ olarak mı, Ulusal STÖ olarak mı başvurmamız gerekiyor? Yerel ve Ulusal STÖ ayrımını nasıl yapıyorsunuz? 

Cevap 4:

Başvuru aşamasında iletilen sorulara verilecek yanıtların içeriği başvuruların programın koşul ve usullerine uygun şekilde iletilmesi için gerekli teknik destekle sınırlı olacaktır. Başvuruların doğru ve adil şekilde değerlendirilebilmesi için bu aşamada başvuru sahiplerinin programa uygunluğuna ilişkin görüş bildirmeye yönelik bir destek sağlanmayacaktır. Bu kapsamda, derneğiniz hangi bileşene başvuru iletecekse o bileşen için Başvuru Rehberinde belirtilen (Bölüm 3.1.1 ve 3.2.1) uygunluk kriterlerini değerlendirerek hareket etmelidir. Tüm başvurular, başvuruda iletilen başvuru formu, bütçe ve tüm diğer destekleyici evraklar bütüncül şekilde dikkate alınarak Başvuru Rehberi Bölüm 5’de açıklanan değerlendirme prosedürlerine ve değerlendirme kriterlerine göre bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyelerince değerlendirilecektir.

Bununla birlikte, program kapsamında yerel ve ulusal STÖ tanımlamalarına ilişkin daha önce yayımlamış olduğumuz yanıtı değerlendirmenize ışık tutacağı düşüncesiyle aşağıda yeniden iletiyoruz:

Başvuru Rehberinde Yerel –Ulusal STÖ ayrımı yapılmasının nedeni programın amacıyla ilgilidir. Bu destek programının önceliği, en büyük kentlerde yoğunlaşmış ulusal ölçekteki olanaklara (fonlar, uzmanlar, eğitimler, konferanslar, uluslararası ilişkiler, seminerler, kampanyalar, lobi faaliyetleri gibi) erişimi coğrafi ya da kapasite kısıtları nedeniyle sınırlı olan, yaygın proje hibelerinden yararlanmamış ya da yararlanması görece daha güç olan, bu anlamda örgütsel gelişimi için dışardan desteğe en çok ihtiyaç duyan, ancak bu kaynakların görece en kısıtlı olduğu yerlerde bulunan STÖ’lerin desteklenmesidir. Bu önceliği tanımlamak için yerel-ulusal STÖ ayrımı benimsenmiştir.

Literatürde yerel –ulusal STÖ ayrımına ilişkin doğrudan tanımlamalar sınırlı olsa da yerel STÖ’lerin tanımlanmasına yönelik çeşitli yaklaşımlar vardır. Bunlara dayanarak Başvuru Rehberi’nde yerel STÖ ulusal STÖ ayrımı için 3 ölçüt belirlenmiştir:

  • belirli bir yerleşim merkezinde kurulmuş olmak,
  • yerel bir girişim olmak,
  • öncelikle o yerin sorunlarına yönelmiş olmak.

Yerleşim merkezine dair ölçütün hangi idari birime karşılık geleceği sınırlanmamıştır. Ancak bu yerleşim yerinin ulusal ya da bölgesel ölçek olmaması gerekir. Burada önemli olan husus, kurulduğu yerleşim yeri ile “Dernek merkezi”nin karıştırılmamasıdır. Zira bütün ulusal STÖ’lerin de bir merkezi belli bir ilde yer alabilir. Bu nedenle merkez yerel STÖ ile ulusal STÖ’yü ayırt edici bir nitelik taşımaz. “Belirli bir” yerleşim yerinde kurulmuş olmak, birden fazla yerleşim yerinde kurulmamış olmak anlamını taşır. Dolayısıyla çok sayıda şubesi olan derneklerin yerel olmaktan ziyade ulusal olarak nitelendirilmesi daha uygun olacaktır.

STÖ’yü kuran “girişimin” yerel olması, STÖ’nün kurucularını bir araya getiren ortak bir yerel bağlam ya da yerleşim yeri olmasıdır. Örneğin belli bir il ya da ilçede, herhangi bir mesele etrafında bir araya gelmiş bir kurucu irade yerel nitelik taşırken, ülkenin farklı bölgelerinden belirli bir konu için bir araya gelen girişimcilerin ulusal nitelik taşıdığı kabul edilebilir.

“Belirli bir yerellikte”, “yerel bir girişim” tarafından kurulmuş olan STÖ’nün öncelikle o yerelliğin sorunlarıyla ilgilenmesi beklenir. Burada önemli olan husus, STÖ’nün hiçbir ulusal meseleyle ilgilenmemesi değil, içinde bulunduğu yerelliğin sorunlarına da yönelik olmasıdır. Zira günümüzün karmaşıklaşmış dünyasının karşılıklı bağımlılık ilişkileri düşünüldüğünde saf anlamda bir “yerel sorun”a çok nadiren rastlanılacağı öngörülebilir. Bu nedenle bu ölçüt mutlak anlamda değil, bir öncelik olarak değerlendirilmelidir.


 Soru 5:

Merhaba, 8 Ocak’ta projenin hepsini yoksa konuyu tek mi göndereceğiz. Bilgi verirseniz seviniriz. İyi çalışmalar.

Cevap 5:

Öncelikle belirtmek isteriz ki, BİRLİKTE Destek Programı tarafından sağlanan destek bir proje hibesi değil, STÖ’nüzün varlığını sürdürebilmesine, temel hedeflerini yerine getirebilmesine ve bu kapsamında gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir kurumsal destektir. Programa nasıl başvuru iletileceği (Başvuru Rehberi Bölüm 4.1) ve başvuruda hangi evrakların iletileceği (Başvuru Rehberi Bölüm 4.2) konusunda detaylı bilgi Program Başvuru Rehberinde yer almaktadır. Buna göre her iki Bileşen için de başvuru aşamasında başvuru formu ve bütçe ile birlikte rehberde sıralanan tüm destekleyici evraklar başvuru paketinin içerisinde yer almalıdır. Ayrıca, yine Başvuru Rehberinde belirtildiği şekilde, her iki bileşen için de şubeler bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değildirler.


 Soru 6:

Hibe programıyla ilgili sormak istediğim birkaç soru bulunmaktadır. 

1) Bileşen 1 kısmında yer alan ''Her bir başvuru sahibi STÖ birinci yıl için yıllık kurumsal bütçe toplamının en fazla yüzde 90'ını bu program aracılığıyla karşılayabilir'';

2) Bileşen 2 kısmında yer alan ''Her bir başvuru sahibi STÖ başvuruda yıllık kurumsal bütçe toplamının en fazla yüzde 70'ini bu program aracılığıyla karşılayabilir'';

maddeleriyle ne ifade edilmek istenmektedir. Bu maddeler doğrultusunda örneğin 2016 bütçesi 5.000,00 Lira olan bir dernek en fazla yüzde 90 ya da yüzde 70 destek alabilir mi demek istenmektedir? Ya da 2018 yılında öngörülen dernek bütçesi mi kastedilmektedir? Bu ifadeleri daha açık ve anlaşılır bir şekilde açıklamanızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Cevap 6:

BİRLİKTE Destek Programı’na başvuru iletebilmek için başvuru uygunluk kriterleri içerisinde yıllık gelire ilişkin bir alt limit belirtilmemiştir. Bununla birlikte, programdan destek almaya hak kazanan bir STÖ’nün hibeden faydalanacağı süre boyunca kurumsal bütçesinin bir kısmını da diğer gelir kalemlerinden elde edeceği gelirlerle karşılamayı taahhüt etmesi beklenmektedir. Programca sağlanacak hibe, Bileşen 1 için birinci uygulama yılında kurumsal bütçenin en fazla % 90’ını, ikinci uygulama yılında ise en fazla % 70’ını karşılar. Bileşen 2 için ise hibe desteği sadece birinci uygulama yılında sağlanacak olup, programın sağlayacağı toplam destek uygulama dönemindeki kurumsal bütçenin en fazla % 70’i olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte  BİRLİKTE Destek Programı’nın 1. Uygulama yılı için beklenen gelirleriniz toplamı ne olursa olsun, destek programından 1. Uygulama yılı için talep edeceğiniz hibe miktarı, hiçbir koşulda,  1. Bileşen için 15.000 Euro’yu 2. Bileşen için ise 36.500 Euro’yu  geçemez.

Bu oranlar, geçmişe dönük değil, programın uygulanacağı gelecek döneme ilişkin beklenen gelirlere dayalı bir taahhüt olarak düşünülmelidir. Yani belirttiğiniz şekilde, birinci uygulama yılı olan 15 Mayıs 2018 – 15 Mayıs 2019 dönemi için beklenen dernek gelirleri değerlendirilmelidir.

Ayrıca aşağıda yer alan 18. soruya verilmiş olan yanıtı da incelmenizi öneririz.


 Soru 7:

… Derneği olarak, toplumda çeşitli nedenler ile birbirlerinden uzaklaşmış vatandaşlarımızın ortak paydalarının bulunması, birbirlerini tanımalarının ve anlamalarının sağlanması ve yapılacak çalışmalarla toplum genelinde birliktelik yaratılarak daha çağdaş bir seviyeye ulaşılması vizyonu ile yola çıktık. STGM, Birlikte Destek Programı'na … Derneği olarak Bileşen 1 Yerel STÖ başvurusu yapmak istemekteyiz. Başvuru rehberinde belirtilen "Son üç yıldaki (2014, 2015 ve 2016 yılları toplamı) gelirinin 500.000 TL’yi aşmaması" şartına ne yazık ki tam uygunluğumuz bulunmamaktadır. Son üç yıl gelirler toplamımız 623.761 TL'dir. Ekteki beyannamelerimizde bilgilerinize sunulduğu gibi, …’ya yapılan bağışların önemli bir kısmını ….. Projesi kapsamında kız çocuklarına verilen eğitim desteği bağışları oluşturmaktadır. Bu bağışlar yalnızca bu proje kapsamında öğrencilerin kendi ya da annelerinin hesabına aylık ödemelerle aktarılmaktadır. Derneğin farklı bir projesi ya da genel giderleri için harcanmamaktadır. Bu durum göz önüne alınarak "Son üç yıldaki (2014, 2015 ve 2016 yılları toplamı) gelirinin 500.000 TL’yi aşmaması" maddesine göre başvuru kısıtımız mevcut mudur? 2010 yılında kurulan, kurumsal kapasite geliştirmeye önem veren bir STÖ olarak hem kurumsal hibe programınız hem de rehberlik programınız bizim için hayati önem taşımaktadır. Başvuru yapabilme şansını yakalayabilirsek çok mutlu olacağız. Yardımlarınızı rica eder, saygılarımızı sunarız.

Cevap 7:

Başvuru Sahibi STÖ’nün son üç yıllık (2014, 2015, 2016 yılları) gelirler toplamı dikkate alınırken, yıllık beyannamelerde belirtildiği şekliyle, yani her türlü bağış ve yardımlar da hesaplamaya dahil edilerek değerlendirilecektir. Sorunuzda belirttiğiniz gibi, yerel STÖ’lerin başvurusuna açık olan Bileşen 1 için bu kriter, “son üç yıldaki (2014, 2015 ve 2016 yılları toplamı) gelirinin 500.000 TL’yi aşmaması", ulusal STÖ’lerin başvurusuna açık olan Bileşen 2 için ise “son üç yıldaki (2014, 2015 ve 2016 yılları toplamı) gelirinin 3.000.000 TL’yi aşmaması” olarak belirlenmiştir. Başvuru Sahibi STÖ’nün başvuracağı Bileşen’e göre bu kritere ve rehberde her iki bileşen için ayrı ayrı sıralanmış olan tüm diğer kriterlere de uygun olması gerekmektedir.


 Soru 8:

Üniversite son sınıftan itibaren gençlik programlarında gönüllü olarak yer aldım ve aynı zamanda ben de grubum ile birlikte projeler gönderip yürütüyordum. Hali hazırda bir firmada çalışmaktayım ve bu nedenle proje fikirlerimizi hayata geçirebilmek için uygun bir hibe program bulamıyoruz. Bu yüzden dernek kurma kararı aldık. Derneğin yönetim kurulu aile üyelerimden oluşmakta. Projeler hayata geçtikçe dernek çalışanı istihdam edilecek. Dernek yönetim kurulundaki aile bireylerimin hali hazırda işleri olduğu için gönüllü olarak destek vermenin dışında bir etkileri yok. Projeyi sunmadan önce bir ön yargı oluşmaması için bu maili yazmak istedim özellikle.

Cevap 8:

BİRLİKTE Destek Programı’na iletilen tüm başvurular, başvuruda iletilen başvuru formu, bütçe ve tüm diğer destekleyici evraklar bütüncül bir şekilde dikkate alınarak Başvuru Rehberi Bölüm 5’de açıklanan değerlendirme prosedürlerine ve değerlendirme kriterlerine göre bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyelerince değerlendirilecektir. Başvuruyla sunulan bilgi ve belgeler dışında başka hiçbir bilgi ve belge başvuru aşamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Dolayısıyla, başvuruda sunulan bilgi ve belgeler başvuru sahibi STÖ’nün doğru şekilde değerlendirilebilmesi için açık olmalı ve yeterli detayı içermelidir.


 Soru 9:

Derneğimiz, enerji sektöründe faaliyet göstermekte ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden: “7-Erişilebilir ve Temiz Enerji Hakkı”nı savunmayı misyon edinmiştir.

Bu kapsamda, her ne kadar Sanayici & İş adamı Derneği olarak bulunsak da yeni kurulan bir dernek olmamız ve “Erişilebilir ve Temiz Enerji Hakkı”nı savunma misyonu çerçevesinde faaliyetlerimizi gerçekleştiriyor olmamız vesilesi ile, “hak temelli çalışan yerel STÖ’lerin varoluşlarını sürdürebilmelerine ve temel amaçlarını yerine getirebilmelerine katkıda bulunmak” ana amacı ile çağrıya çıkan “BİRLİKTE: Yerel STÖ’ler için Kurumsal Destek Programı”ndan, faydalanmamız mümkün mü?

Cevap 9:

Başvuru aşamasında iletilen sorulara verilecek yanıtların içeriği başvuruların programın koşul ve usullerine uygun şekilde iletilmesi için gerekli teknik destekle sınırlı olacaktır. Başvuruların doğru ve adil şekilde değerlendirilebilmesi için bu aşamada başvuru sahiplerinin programa uygunluğuna ilişkin görüş bildirmeye yönelik bir destek sağlanmayacaktır. Bu kapsamda, derneğiniz hangi bileşene başvuru iletecekse o bileşen için Başvuru Rehberinde belirtilen (Bölüm 3.1.1 ve 3.2.1) uygunluk kriterlerini değerlendirerek hareket etmelidir. Tüm başvurular, başvuruda iletilen başvuru formu, bütçe ve tüm diğer destekleyici evraklar bütüncül şekilde dikkate alınarak Başvuru Rehberi Bölüm 5’de açıklanan değerlendirme prosedürlerine ve değerlendirme kriterlerine göre bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyelerince değerlendirilecektir. Başvuruların  değerlendirilmesinde hangi aşamasında hangi değerlendirme kriterinin hangi alt sorularla ve nasıl bir puanlama ağırlığı ile değerlendirileceğine ilişkin daha detaylı bilgi için lütfen Başvuru Rehberi Bölüm 5’i inceleyiniz.

Ayrıca bu konuda 13 – 17 Kasım 2017 Haftası BİRLİKTE Destek Programı Başvuru Süreci İçin İletilen Sorular ve Yanıtları içerinde yer alan 13.soruya verilmiş olan yanıtı incelemenizi öneririz.

http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/13-17-kasim-2017-haftasi-birlikte-destek-programi-basvuru-sureci-icin-iletilen-sorular-ve-yanitlari


Soru 10:

Yerel bir STÖ olarak kurumsal hibe programından yararlanmak istiyoruz. STÖ’müz henüz maaşlı çalıştırdığı personele sahip değil fakat ihtiyaç var. STÖ'müz tam zamanlı olarak bir kaç personeli  maaşlarını bu hibe programından talep ederek çalıştırabilir mi? 

Cevap 10:

Program kapsamında sağlanacak hibe ile istihdam edilecek personele ilişkin bu kapsamda bir kısıtlama getirilmemiştir. Hibe almaya hak kazanan bir STÖ, geçmiş dönemde istihdam ettiği personelini de yeni istihdam edeceği personelini de bu programdan sağlayacağı finansal destek ile istihdam edebilir. Önemli olan, Başvuru Sahibi STÖ’nün kurumsal ihtiyaçları kapsamında istihdam ettiği ya da edeceği personeli başvurunun bütünü içerisinde açıkça gerekçelendirerek ifade etmesidir. Bunun için program başvuru formu içerisinde ve bütçede personele ilişkin özet görev tanımının bulunduğu açıklama bölümlerinin doldurulması gerekmektedir.


 Soru 11:

Hibe alınması takdirinde, personel olarak çalıştırılacak kişinin dernek üyesi olmasında sıkıntı var mıdır? çalıştırılacak kişi dernek üyesi ya da yönetim kurulu üyesi olabilir mi? 

Cevap 11:

BİRLİKTE Destek Programı kapsamında STÖ’nüzde istihdam edilecek profesyonel çalışanlara yönelik herhangi bir kısıtlama öngörülmemiş olmakla birlikte, profesyonel çalışanların istihdamına ilişkin gerçekleştirilen tüm işlemler ulusal mevzuata (konuya ilişkin kanunlar, yönetmelikler ve genelgeler) uygun olmalıdır. Bu noktada 01/09/2016 tarih ve 2016/20 sayılı SGK Genelgesi’nin Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ve üyelerinin dernekte yaptıkları işlerden dolayı ücret alsalar dahi sigortalı sayılmayacaklarına dair hükmünü dikkate almanızı öneririz. 


 Soru 12:

Birlikte Hibe Programı'nın 2. Bileşenine başvurmayı planlıyoruz. Ancak, uygun maliyetler arasında yer alan 'İnsan Kaynakları' ile ilgili bir sorumuz olacak; bu hibe kapsamında geçerli olmak üzere Derneğimize bir hukukçu ve iletişimci olmak üzere iki ayrı branşta yarı zamanlı çalışacak ekip arkadaşları almayı planlıyoruz.  Böyle bir ayrıntı bütçeye dahil edilebilir mi? Konu hakkında bilgi verebilir misiniz?  

Cevap 12:

BİRLİKTE Destek Programı kapsamında STÖ’nüzde istihdam edilecek profesyonel çalışanlara yönelik herhangi bir kısıtlama öngörülmemiş olmakla birlikte, sigortalılık da dahil olmak üzere profesyonel çalışanların istihdamına ilişkin gerçekleştirilen tüm işlemler ulusal mevzuata (konuya ilişkin kanunlar, yönetmelikler ve genelgeler) uygun olmalıdır.

Genel kural olarak, BİRLİKTE Destek Programı kapsamında istihdam edeceğiniz personellerin görev tanımlarını Başvuru Formu içerisinde (5 numaralı bölümde) ve Bütçede yer alan “Maliyetlerin Açıklanması”  bölümünde belirtmeniz gerekmektedir.  Söz konusu bölümlerde sağladığınız açıklamalar değerlendirme sürecinde bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyelerince bütüncül olarak değerlendirilir ve puanlanır.  Bütçe formunu doldurmadan önce, formun “Bütçe nasıl hazırlanır?” başlıklı 1. sekmesini yeniden incelemenizi tavsiye ediyoruz.


 Soru 13:

Başvuruda istenen evraklar: Son üç ay içinde düzenlenmiş Faaliyet Belgesi’nden kastedilen nedir? Yıllık bir faaliyet raporu ya da genel bir faaliyet raporu mu? Teşekkürler. 

Cevap 13:

Güncel faaliyet belgesi ile kastedilen, başvuru sahibi derneğin ya da vakfın tüzel kişiliğinin/varlığının devam etmekte olduğunu kanıtlayıcı belgedir. Başvuru sahibi STÖ’nün yıllık beyannamesini iletmekle yükümlü olduğu kamu kurumundan dilekçe ile talep üzerine temin edilebilmektedir.


 Soru 14:

Merhabalar iyi günler, ben ….., …… Derneği Başkan Yardımcısıyım. Sivil Toplum Örgütüne kayıt olmak ve destek almak istiyoruz. STÖ’ye başvurduğumuzda beli bir proje ile mi başvurmamız lazım acaba. Teşekkürler.

Cevap 14:

BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı öncelikli olarak hak temelli çalışmalar yürüten yerel STÖ’lerin varlıklarını sürdürebilmelerine, temel amaçlarını yerine getirmelerine ve gelişimlerine/güçlenmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, program kapsamında yerel düzeyde işbirlikleri geliştirerek sivil toplum alanına katkıda bulunmak isteyen ulusal STÖ’lere de destek sağlanması öngörülmektedir. Programın hedef gruplarına göre farklılaşan iki ayrı bileşen olarak tasarlanmıştır: Bileşen 1 – Yerel STÖ’ler ve Bileşen 2 – Ulusal STÖ’ler. Bileşen 1 için uygunluk kriterleri Başvuru Rehberi Bölüm 3.1.1’de, Bileşen 2 için ise Başvuru Rehberi Bölüm 3.2.1’de sıralanmıştır. Başvuru Sahibi STÖ’nün programdan faydalanabilmesi için başvuracağı bileşene göre belirlenmiş uygunluk kriterlerini karşılaması beklenir.

Birlikte Destek Programı tarafından sağlanacak kurumsal hibe desteği, başvuru sahibi STÖ’nün genel sabit giderlerini ve temel faaliyetlerin maliyetlerini karsılar. Kurumsal hibeyi proje temelli diğer hibe olanaklarından ayıran belirleyici özellik, başvuruda bulunacak STÖ’lerin başvuru aşamasında yeni bir proje geliştirmek durumunda olmamasıdır. Dolayısıyla kurumsal hibeden faydalanacak STÖ’ler, kendi amaçlarına ulaşmak için yürütmekte oldukları ya da yürütmeyi planladıkları faaliyetlerin maliyetlerini ve/veya sabit kurumsal giderlerini bu programdan elde edecekleri maddi destekle karşılayabilirler.


Soru 15:

Sayın Yetkili izninizle 3 sorum olacak. Lütfen yanıtlayınız. Bizim için çok önemli.  

1- 24 Kasım 2017'de kurulan, kuruluş kabulünün ardından yapılacakları kısmetse önümüzdeki hafta tamamlamayı planlayan, henüz genel kurul kararı almamış ve yapmamış bir derneğiz. Bu halimizle "BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı"na başvurabilir miyiz?

2- BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programına başvuruda asgari üye sayısı gibi bir zorunluluk var mı?

3- İlimiz sınırlarında yer alan 2001 yılında kurulmuş ve halen aktif, derneğimiz üyelerinden hiç üyesi olmayan bir dernek var. Bu dernekle birlikte 2 dernek ortak BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programına başvurabilir miyiz? Her şey için şimdiden teşekkür eder, kolaylıklar dilerim.

Cevap 15:

1) Evet, başvuru iletebilirsiniz. Programa uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibi STÖ’nün kuruluş tarihine ilişkin herhangi bir kısıtlama yer almamaktadır. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.

2) Programa başvurabilmek için uygunluk kriterleri içerisinde dernek üye sayısına ilişkin herhangi bir kriter yer almamaktadır.

3) BİRLİKTE Destek Programı tarafından sağlanacak olan maddi destek bir proje desteği değil, her STÖ’ye sağlanacak bir kurumsal hibe desteği ve hibe ile eş zamanlı sağlanacak birebir kurumsal rehberlik desteğidir. Dolayısıyla, proje desteklerinde geçerli olan “proje ortağı” vb. diğer statüler bu program kapsamında geçerli değildir. Kısaca, iki ya da daha fazla STÖ’nün bir ortaklık oluşturarak bu programa başvuruda bulunmaları ve program kapsamında destekten ortaklaşa olarak faydalanmaları uygun ve geçerli değildir. Başvuru sahibi STÖ’nün hibeden faydalandığı süre boyunca çalışmalarını gerçekleştirirken hangi kurum ve kuruluşlarla ne düzeyde ve ne şekilde işbirliği içerisinde olacağı tamamen kendi inisiyatifinde olacaktır. Bu üçüncü taraflar programda herhangi bir statü ile yer alamazlar ve düzenlenecek sözleşme ile de ilişkili olmazlar. Altını çizmek isteriz ki, yararlanacağınız hibeyi harcama/kullanma yetkisi ve izni BİRLİKTE Destek Programına katılma hakkı kazanmış STÖ olarak yalnızca sizde olacaktır.


Soru 16:

Sayın ilgili, ilettiğimiz soruların yanıtları için teşekkürler. Bir sorumuz daha olacak. Soru: Başvuruda hazırlanmasını istediğiniz gelirler tablosu tam olarak hangi dönemi kapsayacaktır. 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 dönemi mi, yoksa hibenin 2018 yılında başladığı tarih ile 1 yıl sonrası arasındaki dönem mi? Bu konuda bir tarih aralığı vermeniz mümkün mü?

Cevap 16:

Başvuruda hazırlanması beklenen bütçe tablosu, 2018 takvim yılını değil hibeden faydalanacak ilk 12 ayı kapsamalıdır. Bu 12 aylık süre, hibe sözleşmelerinin imzalanmasının ardından başlayacaktır. Bunun için belirlenen hedef takvim ise 15 Mayıs 2018’dir. Bu takvim uyarınca ilk 12 ayın 15 Mayıs 2018 – 14 Mayıs 2019 dönemine denk gelmesi beklenmektedir. Programın değerlendirme aşamasında takvim değişiklikleri oluşabilir. Hibe almaya hak kazanılması durumunda, son aşamada sözleşme bütçelerine bu takvim değişiklikleri yansıtılabilecektir.


Soru 17:

Başvuru dosyası hazırlanırken 1 asıl bir de kopya olarak sunulacak olan başvuru formu ekleri, 1 klasör içinde 2 ayrı dosyaya zımba ile delinip yerleştirilebilir mi? Yoksa delgeç kullanmadan 2 dosya mı hazırlanıp tek zarfa konulmalı?

Cevap 17:

Dosyanın sunuş şekline ilişkin herhangi bir şekilsel kısıtlama belirlenmemiştir. Başvuru dosyasını, asıl ve kopya olarak hazırlanacak başvuru setlerinin kolaylıkla tespit edilip ayrıştırılabileceği şekilde hazırlamanız yeterlidir.


Soru 18:

Sözleşme taslağında, “5.2. Hibenin toplam gelirler içindeki oranı Sözleşme Makamı tarafından sağlanacak yıllık kurumsal hibe tutarı Faydalanıcının yıl sonunda gerçekleşen gelirler toplamının yüzde 70’inden fazla olamaz. Bu oran yıl sonunda rapor değerlendirmesine istinaden yeniden hesaplanacak olan toplam hibe tutarlarını belirlerken yeniden dikkate alınır. Beklenen diğer gelirlerin taahhüt edilen yüzdesel oranın altında gerçekleşmesi durumunda, programca sağlanacak maksimum hibe tutarı aynı oranda düşer.”, denilmektedir. "Beklenen diğer gelirlerin taahhüt edilen yüzdesel oranın altında gerçekleşmesi durumunda, programca sağlanacak maksimum hibe tutarı aynı oranda düşer." ifadesi ne anlama gelmektedir?

Cevap 18:

Programın bütçe formatı içerisinde yer alan üçüncü sekme "Beklenen Gelirler Tablosu"dur. Bu tabloda, Birlikte Destek Programından talep edilen kurumsal hibe tutarı da dahil olmak üzere, başvuran kuruluşun bir yıllık süre içerisinde beklediği tüm gelir kaynaklarının gösterilmesi gerekmektedir. Başvuru sahibinin Bileşen 2 için Birlikte Destek Programından talep edilebilecek hibe tutarı, toplam gelirlerinin en fazla yüzde 70 olabilecektir. Başvuru aşamasında teslim edilen bu Beklenen Gelirler Tablosu bir plan ve taahhüt anlamı taşımaktadır. Birinci uygulama yılı içerisinde, başvuru sahibi kuruluş, Birlikte Destek Programından sağlanan fonu kullanırken, aynı zamanda bu planda öngördüğü diğer gelirleri gerçekleştirmelidir.

Birinci uygulama yılı sonunda Beklenen Gelirler Tablosu gerçekleşen gelirlere göre güncellenecek ve final mali raporla birlikte teslim edilecektir. Bu tabloda gösterilen toplam gelirler içinde Birlikte Destek Programı tarafından sağlanan hibenin oranı hesaplanacaktır. Eğer Birlikte Destek Programı tarafından sağlanan hibe, toplam gelirlerin % 70’nin altında ise, nihai hibe miktarı uygun harcamaların toplamı olacaktır.  

Eğer program tarafından sağlanan hibe tutarı, bir yıllık süre içindeki toplam gelirlerin % 70'inden fazlasını oluşturmuş ise, toplam gelirlerin yüzde 70’i hesaplanacaktır. Bu tutar, Birlikte Destek Programı tarafından sağlanacak nihai hibe miktarı olacaktır. Yıl sonunda gerçekleşecek nihai ödeme tutarı da bu nihai hibe miktarından avans bedeli düşülerek belirlenecektir. Eğer avans olarak ödenmiş olan hibe tutarı nihai hibe miktarından fazla ise, aradaki farkın hibe yararlanıcısı tarafından geri ödenmesi gerekecektir. Bu konuda taslak sözleşmede aşağıdaki biçimde düzenlenmiştir:

"6.2. Nihai ödeme: Uygulama yılı sonunda, final raporunun değerlendirilmesi neticesinde belirlenen uygun maliyetler toplamından Madde 6.1’e göre yapılmış olan avans ödemesi düşülerek nihai ödeme tutarı belirlenir ve Faydalanıcının banka hesabına gönderilir. Uygulama yılı sonunda, final raporlarının değerlendirilmesi neticesinde belirlenen uygun maliyetler toplamı, işbu Sözleşme Madde 6.1’de belirtilen avans ödemesinden eksik ise harcanmayan avans ödemesi tutarı geri tahsilat olarak Faydalanıcı tarafından Sözleşme Makamı’na 30 gün içinde geri ödenir."

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.